8 кв. м е нормативът за едно плажно място, а 12 кв. м е за плажове с площ над 100 хил. кв. м, е записано в утвърдената от правителство методиката за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
Целта е справедливо разпределение на икономическата изгода от отдаването под наем на морския плаж върху наемателя и наемодателя.
В документа се посочва, че годишната наемна цена, при която се сключва договорът за наем за съответния плаж, ще е предложената цена от участника в търга, класиран на първо място.
Базата за изчисляване на минималната наемна цена отразява размера на икономическата изгода, която наемателят ще получи от предоставените му права, и се формира въз основа на определения минимален приход на плажно място и обстоятелствата, свързани с природно-климатичните дадености, местоположението и площта на плажа, състоянието и мащабите на изградената туристическа инфраструктура. Базата за изчисляване на първоначалната годишна наемна цена ще се формира от определения брой плажни места и базовия приход за плажно място. Базовият приход за плажно място ще се определя въз основа на базата на определения минимален приход на плажно място и стойностите на корекционните коефициенти, отразяващи природно-климатичните характеристики на морския плаж и местоположението му спрямо общата инфраструктура на бреговата ивица и изградената туристическа инфраструктура. Базовият приход за плажно място през 2008 г. е от 150 лв. до 1312 лв. за отделните морски плажове. За всяка година от срока на договора стойността ще се индексира с отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация за годината, предхождаща плащането на наемната цена. /БЛИЦ