В нашата партия не си играем на доброто и на лошото ченге. Това го правят други партии. От едната страна Корнелия говори, от другата Президентът и ние в средата се чудим какво да направим. Това казва министър-председателят Бойко Борисов по време на днешното правителствено заседание, сочи част от стенограмата, публикувана от правителствената пресслужба.

До края на деня в Държавната агенция „Електронно управление“ трябва да бъде командирован по един експерт от всяко министерство, което има отношение към електронното управление. Това разпореди министър-председателят Бойко Борисов по време на днешното правителствено заседание, съобщиха от МС.

Вицепремиерът Томислав Дончев отбеляза, че общо 51 администрации са подали информация от първостепенни и второстепенни разпоредители. Административните услуги и режими, за които е предоставена информация, е 1422, като общият брой документи или удостоверения, изисквани от администрациите за предоставяне на услугите, е 5985. Според вицепремиера, на базата на първичния анализ на информацията са необходими действия от страна на всички администрации в шест стъпки.

Министър-председателят коментира и осигуряването допълнително на 12 млн. лв. за мерки за сигурност и обезпечаване на събитията при провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Правителствената информационна служба публикува част от стенограмата от днешното заседание в МС:

Точка 27
Проект на Решение за привеждане на системите за електронен документооборот на административните органи в съответствие с определения от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ технически протокол и за създаване на Експертен съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавната агенция „Електронно управление“

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Само две думи по тази точка. Едва ли е необходимо да изтъкваме какви са предимствата на електронния обмен на документи спрямо традиционния хартиен – той пести време, пести пари и има пълна проследимост на процесите. С оглед в този процес да бъде въведен ред, системите за електронен документооборот на администрациите трябва да бъдат приведени в съответствие с определения от председателя на Държавната агенция „Електронно управление” технически протокол. И с оглед възникналата необходимост от решаване на различни междуведомствени въпроси и задачи, свързани с реда и начина за осъществяване на обмена на електронни документи, съдържащи електронни изявления между администрациите, междурегистров обмен на данни, както и с интеграцията на информационните ресурси, предлагам да се създаде Експертен съвет за интеграция на информационните ресурси към председателя на Държавната агенция „Електронно управление”.

Не знам дали сега е моментът – ако ни позволите да докладваме с господин Желязков какъв е резултатът от задачата, която поставихте миналата седмица за преглед на услугите в различните ведомства.

От направения преглед и от получената информация, която изпратиха всички колеги, излиза, че 51 администрации са подали информация от първостепенни и второстепенни разпоредители. Общият брой административни услуги и режими, за които е предоставена информация, е 1422; общият брой документи или удостоверения, изисквани от администрациите за предоставяне на услугите, е 5985 – числото само по себе си е много впечатляващо.

За да може по най-добрия начин да се ползваме от тази информация, тя продължава да се анализира, като търсим какви са пороците и дефектите, особено в дизайна на услугите и на изискуемите документи. Особено голямо внимание обръщаме на това коя част от документите, които се искат към момента, могат да бъдат заменени като алтернатива със служебен достъп до регистрите, освен идентифицираните вече 12 удостоверителни документа, които са достъпни по електронен път.

И за да бъде част от протокола и колегите да го ползват не само за сведение, а и за да могат в конкретни насоки да работят, ако ми позволите да прочета необходимите действия от страна на всички администрации на база първичния анализ на информацията. Това е в шест стъпки.

Първо. Екипи, съставени от служители на всяко ведомство, обект на анализа, да извършва детайлен преглед на услугите си. Всеки екип да извърши преглед на всички административни услуги и режими за предоставянията, за които се изискват документи, издавани от друг или от същия административен орган. Също и на нормативните основания за изискването на всеки документ – законови и подзаконови. Конкретна информация – данни, които се извличат от съответния удостоверителен документ; също така – честота на заявяване на услугите, за които се изисква документът, работните процеси в отделната администрация по предоставянето на услугите и обработка на документите. И особено важно – за кои документи съществува технологична възможност данните да бъдат проверявани служебно по електронен път, автоматизирано или полуавтоматизирано, включително чрез централния компонент, поддържан от Държавната агенция „Електронно управление” – RegiX; друга релевантна информация, свързана с изискуемите документи.

Второ. На база на прегледа да бъдат идентифицирани документи, които може да бъдат премахнати, и данните, които може да се извличат служебно – автоматизирано или полуавтоматизирано, от съответния административен орган.

Трето. Да бъдат изменени подзаконовите нормативни актове и да бъдат изготвени проекти на закони за изменение на съществуващи законодателни актове, които да бъдат внесени в Народното събрание.

Четвърто. Да бъдат променени работните процеси в съответната администрация за преминаване към служебна проверка на данните, вместо изискването на хартиен носител.

Пето. С оглед констатираните слабости по реда на водене на Административния регистър да се предприемат незабавни мерки за актуализиране на информацията за всички предоставени административни услуги в режим на регистъра, включително и документи, които се изискват за всяка услуга – режими, дължими за вписване в Административния регистър.

Шесто. По отношение на административните услуги, при които се изисква заплащане на такса, да се предприемат действия за преминаване към плащания, физически или виртуални пост терминали свързани с всички приходи от бюджета.

Плюс това, моля всички колеги по начина, по който процесът вече е стартирал, примерно, в Министерството на финансите критично да разделят въпроса по отношение на всеки от изискуемите документи – дали наистина им трябва.

Моля господин Желязков да ме допълни, ако съм изпуснал нещо.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Това, което показва анализът е, че голяма част от така посочените мерки биха могли без особено усилие да бъдат изпълнени до края на септември месец, като, разбира се, изискванията за промени в закони зависят от програмата на парламента, а дейността към промяна на работните процеси и преминаване към служебна проверка на данни – до края на годината.

Нашето предложение е координацията по изпълнението на мерките да се осъществява от Министерството на икономиката, администрацията на Министерския съвет и Държавна агенция „Електронно управление”.
Благодаря ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Караниколов, какво открихте в Министерството на икономиката?

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Към момента Министерството на икономиката предоставя 187 административни услуги, от тях успяхме да актуализираме 113 административни услуги. От тези 113 административни услуги осем отпадат абсолютно, а по 15 се намаляват изискуемите документи, които следва да предоставят гражданите и бизнесът; отпадат 21 такси, които към момента сме събирали без правно основание; 67 такси ще бъдат намалени между 10 и 60 процента; по 23 процедури, по които предоставяме услуги, намаляваме сроковете, по които ще бъдат предоставяни, и по 14 услуги преставаме да искаме документи, те ще бъдат вземани във връзка със служебно ползване.

БОЙКО БОРИСОВ: Колко – 14?

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: За четиринадесет престава да се иска документи по тях, тъй като има публични регистри.

БОЙКО БОРИСОВ: И осем отпадат!

ЕМИЛ КАРАНИКОЛОВ: Осем отпадат абсолютно, 21 такси отпадат абсолютно, 67 такси се преразглеждат.

Освен това, от тази седмица сме подготвили искане, такова имаше и от бизнеса – по един от документите, който може да бъде окачествен като документ за служебно ползване от националната статистика. Помолили сме да бъде създадена организация този документ да се предоставя по служебен ред, а не да го искаме от гражданите или от бизнеса.
Друго, което направихме – изпратихме писмо до Министерството на външните работи, във всеки случай, когато се иска от граждани и документи, предоставени от Министерството на икономиката, когато се иска от граждани или от бизнеса да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, ние предлагаме Министерството на икономиката да го прави по служебен път, без да се налага гражданите да ходят от гише на гише.

Друго, което правим от началото на тази седмица – анализираме Оперативна програма „Конкурентоспособност”, тъй като считам, че има административни тежести и те да бъдат преразгледани, съответно бизнесът и малките и средните предприятия да могат да кандидатстват по-лесно в тези процедури, разбира се, спазвайки рамката на европейското законодателство и на българското.

Това е към момента.

БОЙКО БОРИСОВ: Желязков!

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Благодаря Ви.

Подходът, който е реализиран в Министерството на икономиката, всъщност е моделът, по който трябва до края на септември от министерствата да се реализира всичко това, което беше посочено в доклада на вицепремиера Дончев – анализ на режимите, нормативни основания, удостоверителни документи, премахване на режимите нормативно и респективно преминаване към електронен документооборот, от една страна, и от друга страна – служебно извличане на данни от първичните регистри.

Имам предложение, което официално ще го формулирам през Вас към министрите и това е нашето виждане за командироване на служители от министерствата, които имат отношение към електронното управление и най-вече към секторните стратегии за електронно управление (без да изброявам изчерпателно, това са: правосъдие, здравеопазване, образование и т.н.), командироване по един служител с оглед координацията на дейностите по развитие на електронното управление, унификация на системите между регистровия обмен на данни.

Защото в момента се получава следното: експертизата на агенцията с удоволствие предоставяме на колегите от другите министерства, но нашето виждане е, че трябва да създадем една среда и един инкубатор на специалисти на едно място, които всъщност чрез ресурса на държавната агенция да работят за секторите, от където биха били командировани. Това е обсъдено с експертите по отделните министерства и те виждат в това голям смисъл. Така че, моето предложение би било за едно първоначално командироване по един експерт от министерствата в агенцията, където ние ще създадем необходимите предпоставки така, че тези експерти да работят за своето министерство, но използвайки инфраструктурата на агенцията.

БОЙКО БОРИСОВ. До края на деня всеки министър да издаде заповед и да командирова лице.

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ: Аз ще пусна заедно с предложението през Вас, а Вие ако утвърдите – вече ще съгласувам с министрите и конкретните хора за командироване.

БОЙКО БОРИСОВ: Не искам час да се губи! Ти ще го пуснеш и аз ще го утвърдя. Всички колеги са тук, като се приберат, издават заповед, командироват човек и утре в 8 часа е на работа в агенцията и започвате да работите по тези въпроси. Какво има да минаваме, да го чакаме, да го пускаме, да го съгласуваме до другата сряда?! Днес всеки да изпрати експерт, който утре сутринта да бъде на работа в агенцията. Толкова ли е сложна тази задача?!
Друг какво е успял да намали и съкрати, да сподели своя опит?
Нено Димов!

НЕНО ДИМОВ: Това, което ние предлагаме, е трите най-тежки режима, които съществуват в околната среда, а именно оценката по въздействие върху околната среда, комплексни разрешителни СЕВЕЗО, докладът по СЕВЕЗО, да бъдат един режим. Което означава, първо – съкращаване на сроковете, защото ще бъдат правени паралелно, а не последователно. Второ – съкращаване на възможности за обжалване, защото ще има един акт, а няма да има три акта. Трето – намаляване оборота на документите, които се изискват последователно в момента, а ще бъдат изисквани общо. Така че, на практика по този начин най-тежките три процедури, които съществуват в министерството, ще се превърнат в една процедура.

Естествено, има и по-дребни неща, но това може би е огромната част, която е в основата на забавянето на редица инвестиционни проекти. Може би ще продължи обсъждането, да видим как се прави в редица западни държави, това също да не бъде краен документ, а да бъде интегрирано в общия процес до издаване на строително разрешително, което да бъде един акт, с което ще съкратим още повече възможностите за обжалване, оттам и сроковете, а и разходите по съдебни процедури.

БОЙКО БОРИСОВ: Дончев!

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Уважаеми колеги, процесът няма две, има три страни. Едното е усилията на централно ниво, свързани с интеграция на регистрите и достъп до данни до служебен път, за да не караме гражданинът да носи документите. Редизайн на услугите, опростяване на база промяна в законодателството.

Втората част от процеса е увеличено секторно лидерство. Всеки си познава сектора, надявам се – по-добре от другите, и е редно, както коментирахме преди малко, критично да зададе въпроса дали всичко, което иска като документи и режими, е необходимо. Защото някои от услугите се базират на нормативна база сигурно на 30-40 години. Въпрос на критичен преглед е дали това, което искате, е наистина необходимо.

Само че процесът има една трета страна. Докато говорим за опростяване, докато говорим за намаляване на документите, за намаляване на режимите, в същото време вие процедирате нови актове, в които предвиждате нови режими и нови изискуеми документи. И това е факт в същия момент, в който ги намаляваме. Така че, секторното лидерство да се простира и там – по отношение на нови наредби, нови закони и да се мисли критично защо и на какво основание изискваме нови документи, нови проверки.

Във връзка с това аз мисля да предложа създаването на нещо като административен борд, който да следи поне на ниво актове на Министерския съвет всяко предложение дали всъщност не води до увеличаване на административната тежест, всеки нов акт, който приемаме.

БОЙКО БОРИСОВ: Порожанов!

РУМЕН ПОРОЖАНОВ: Благодаря, господин премиер.

Много подробно разгледахме всички режими, подробно сме описали всички документи – 270 броя административни услуги има в сектора на Министерството на земеделието, храните и горите и с тях са свързани 173 регулаторни режима. Девет от тях са лицензионни, пет от тях са в Агенцията по храните, във Фонд „Земеделие“ – два, в министерството – два; 68 регистрационни, пак разпределени в тези структури, 88 разрешителни и осем броя съгласувателни и уведомителни.

Направили сме анализ на документите, които могат да отпаднат, и на режимите, които могат да отпаднат. На този етап това, което сме предоставили към кабинета на господин Дончев, са отпадането на пет броя регулаторни режими, от които три регистрационни и два разрешителни, седем административни услуги. Облекчаване на 53 броя административни услуги и режими от гледна точка на намаляване на изискуемите документи, които са близо 100.

Трябва да се има предвид, че много от изискуемите документи са заявления, което е неминуемо, разбира се и платежно нареждане. Те са описани и вдигат бройката.

Като казах, че на този етап е това предложение, за мен би било полезно чекът, който е направен в нашата администрация да бъде повторен с един представител или от кабинета на господин Дончев, или на Росен още веднъж, за да видим външния поглед върху така вече анализираните документи, систематизирани, включително и такси, които се събират, за да видим вече в рамките на тенденцията, която е заложена, външният поглед да ни подскаже едно или друго действие. Така че, един допълнителен чек на този първи би бил полезен. И вече да се пристъпи към съответната корекция на нормативни документи, които да облекчат тези режими.
Благодаря Ви.

БОЙКО БОРИСОВ: Друг?

Катя!
С икономиката трябваше да обявите за…
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Това е за т. нар. заверка на подписа на преводите, което е услуга, която ние по принцип предлагаме да отпадне, господин премиер.

Ние също, почти следвайки алгоритъма, който вицепремиерът Дончев предложи (разбира се, има още доста работа да се върши), направихме анализ на съществуващите услуги. Специфичното на Министерството на външните работи е, че в по-голяма част от услугите то всъщност извършва посредническа роля при услугите, които дефакто предоставят другите ведомства. Например, Министерството на вътрешните работи по отношение на издаването на личните документи, Министерство на правосъдието, когато става въпрос за българско гражданство, съответно всички останали ведомства и структури, които издават такива документи, като това, което Вие предлагате.

Услугите могат да се групират в 19 групи, но истината е, че всяка от групите има доста подгрупи. Във всяка една от тях е възможно да има документи, които могат да престанат да бъдат изисквани поради свързване с регистъра – дали удостоверение за свидетелство за съдимост, дали актуално състояние на фирма.

Има услуги, които, господин премиер, са създадени само с подзаконов нормативен акт, последно актуализиран 1990 година, като една от услугите е т. нар. заверка на подписа на превода, което трябва да се извърши в Министерство на външните работи. При положение, че има регистър на преводачите, считам, че това е услуга, която трябва да отпадне.

Също така, правим анализ на таксите, които се събират, и по мое мнение в голяма част от услугите има резерв за отпадане и съществено намаляване с до 30-40% на таксите, които се събират. Ще дам един пример. Създадена е електронна услуга, а именно – подаване на заявление за български документи за самоличност от чужбина, за която обаче се изисква български електронен подпис. За година и половина (тоест, откакто действа) и 500 хиляди лева струваща услуга има две такива заявления по електронен път. Анализът, който правим е, че това е дефакто невъзможно за изпълнение след като само двама за година и половина българи, живеещи в чужбина, притежават такъв български електронен подпис. Тоест, предлагаме, разбира се промяна и редизайн на тази услуга.

Какво се случва? Подават се документите в консулските служби, които се изпращат в МВР. Външно министерство тук дефакто извършва опосредстваща дейност – изпращат се тук и МВР съответно ги издава. Сроковете са изключително дълги – 60 дни за бърза услуга!

БОЙКО БОРИСОВ: Обяснете на колегите как работи системата, за да им стане ясно изобщо през какво минават гражданите.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: На първо място, отиват в съответната консулска служба, нареждат се на опашка, чакат и попълват там на ръка, подчертавам – на ръка, заявлението за личен документ. След което бързата услуга за издаване на документ, представете си, е 60 дни, обикновената е 90 дни, по нормативен документ. След като се подадат и се съберат документите там, те се изпращат в България.

БОЙКО БОРИСОВ: Сигурно с дипломатически куриери.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: С дипломатическа поща. Изпращат се в България, тук се издават документите, след което се връщат за получаване в съответната консулска служба в зависимост от държавата. Там предлагаме доста облекчения. На първо място, за да е електронно подаване на личните документи…

БОЙКО БОРИСОВ: Тук само ми доизясни. До тук е само МВР, а Външно какво прави по тези визи?

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Приема документите. Иначе хората трябва в България да ги подадат лично. Всъщност, ние сме фронт офисът.
Не е проблемът кой стои на гишето, проблемът е какви документи се искат, колко бавно се случва. По-скоро, тук същественият проблем е изключително тромавата процедура. На първо място, ги караме да подават там на ръка при положение, че тук може да се попълни по електронен път и да се изпрати. Изискването за електронен подпис, издаден от България, трябва да отпадне категорично, за да може да се подават по електронен път директно тук. Защото, така или иначе, те отиват да ги вземат лично после. Тоест, ако е друг човек, ти няма да дадеш документа. Второ, таксите, които се събират. Веднъж събират от Министерството на външните работи, веднъж събират такса от Министерството на вътрешните работи, съответно таксата става някъде около 70 евро, ако не се лъжа, изключително висока.

Така че, тук имаме ние доста предложения по облекчаване на тези услуги. Съвместно с МВР, разбира се, трябва да ги направим, защото нормативната уредба е тяхна – и за намаляване на таксата, отпадане на такса, съответно промяна на нормативните документи, електронно получаване на услугите. Дори предлагаме и възможност по пощата да се получават личните документи, каквато практика има други държави, в зависимост от това дали е подадена електронно или не. В тази услуга имаме много предвидени мерки.

Също така и за паспортите, т. нар. международни паспорти. По нашия анализ почти във всички държави продължителността на валидност на този документ е равен на продължителността на валидност на личната карта. Сега е пет години, предлагаме да стане десет, тоест – няма нужда на пет години, а на десет години ще ходиш да си сменяш документа за самоличност, лична карта. Това ще бъде голямо облекчение за всички, които се снабдяват с тези документи.
Абсолютно във всяка една от услугите, които предлагаме, констатирахме изключителна тромавост. Прав е вицепремиерът Дончев, че много голяма част от нещата са въпрос и на вътрешна организация на съответното ведомство. Тоест, има мерки, които са нормативни, но има много мерки, които могат да се вземат, променяйки вътрешната организация на документите.

Нещо много важно. В България АПОСТИЛ се поставя само на едно единствено място и това е Министерството на външните работи, съответно в Министерството на образованието и науката, когато става въпрос за диплома. Изключително затрудняваща процедура. От всякъде трябва да дойдете в Министерството на външните работи, за да ви се постави АПОСТИЛ.

Предлагаме изнесени услуги във ведомствата и второстепенните разпоредители, където ги има. Това ще стане много лесно, ще се наложи промяна на закон, но ще спести страшно много време и страшно много пари на българските граждани. Сега отвсякъде трябва да дойдеш в София.

БОЙКО БОРИСОВ: Какво казва образованието?

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Вие можете в инспекторатите да го правите, е нашето предложение.

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Освен това, което каза госпожа Захариева за облекчаване на услугата, ние предвиждаме да отпадне полагането на АПОСТИЛ върху документи за завършен клас, завършена степен на училищно образование, издадени от училища на държави-членки на Европейския съюз. Другото вече е процедура на облекчено…

БОЙКО БОРИСОВ: Може и за други държави да помислите.
Да обясните на колегите, какво ни дава тази заверка?

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: Дава ни увереност, че подписът е автентичен, най-общо.

БОЙКО БОРИСОВ: Като не е автентичен, няма ли наказателна отговорност за този, който даде документ с невярно съдържание?

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Има конвенция.

БОЙКО БОРИСОВ: Каква конвенция?

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Международна конвенция за АПОСТИЛ и ние, за да променим това, трябва да изменим решението на Народното събрание, с което е ратифицирана съответната конвенция.

Но наистина в България сме създали изключително тромава процедура по отношение на поставянето на АПОСТИЛ. Само в София, само на две места, това е пълен абсурд! В повечето държави има изнесени центрове за поставяне на АПОСТИЛ в общински, областни структури.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, проверете го това.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Да, ще проверим какво може да се направи.

Това е облекчена процедура, която премахва легализацията. Преди това е трябвало да бъдат легализирани тези документи. Ние въвеждаме АПОСТИЛ – това е Конвенцията за премахване на легализация.

Ние хубаво облекчаваме легализацията, което хората иначе трябва да направят в чужда държава, но когато ги караме да идват само на две места и то само в София за тези документи, всъщност, това не е кой знае какво облекчение. Да, по-лесна е процедурата, просто се поставя един печат, но от друга страна се идва само в София. Трябва да видим от кое можем да премахнем наистина поставянето на АПОСТИЛ, това е първа стъпка.

Втората е децентрализация на услугата, тоест – даване на повече възможности и по места да се поставят АПОСТИЛ-и.

И отпадането на абсолютно безсмислената процедура за заверка на подписа на преводача, което се извършва в Министерството на външните работи – заверяваш подписа на преводача?! До един месец отпада тази процедура, категорично, абсолютно безсмислена процедура, не дава никаква добавена стойност нито за държавата, нито за гражданите.

БОЙКО БОРИСОВ: Желязков, като дойдат тези експерти утре, искам много детайлно с експертите от Външно министерство и Вътрешно министерство да проучите, те да кажат, защото почвам малко да се съмнявам. Да речем, те не са били на опашки там, но аз в Берлин си говорих с посланика на тази тема – има дублиране на функции, обикаляне и губене на време и нерви на хората. И понеже нямат избор, те вътрешно бушуват, системата така ги изстисква, че чакат и три месеца, и шест месеца. Буквално няма човечност – ето така, да ги разберем! Не може в 21-и век да не може по електронен път да се събират, правят голяма част от тези документи. Да се запита, да се върне от самия служител, да спестим на хората време и нерви.

Легализация на подписа на еди какво си…!? В края на краищата, ако носиш фалшив документ има наказателна отговорност! Има служби, които се занимават с това. Светът е толкова малък – ще се обадят в университета, дали е в Канада, дали е в Берлин или в Париж – няма в регистъра данни за такова лице, даваш го на прокурора и приключваш.
Добре, а защо срокът е 6 месеца?

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Всичко е „до“. Може да стане и за два дни, зависи от коя държава се изпраща.

БОЙКО БОРИСОВ: В смисъл?

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Нямаме дипломатическа поща, това е истината. И затова съм предприела мерки за връщането на т. нар. командирска поща, но трябва да видим къде имаме национален превозвач, а не да чакаме дипломатически куриер да отиде. В момента какво се случва, господин премиер? Което служебно лице ходи, то взима документи. Това е истината. Тоест, нямаме пари за това да има куриери, които да отидат до там, да вземат пощата и да я занесат. Ако електронизираме услугите, разбира се това е необходимо…

БОЙКО БОРИСОВ: Валери!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Аз мисля, че можем да бъде полезни с това, което сме направили с Министерството на труда и социалната политика, с Министерството на вътрешните работи и с Консулския отдел. Това, което направихме за до 90 дни работещите в България. Цялата проверка минава за седем дена и при Вътрешните работи, и при Външните работи. Външните работи проверяват дали човекът случайно не е в България, дали е вътре или не. Вътрешните работи си имат електронна система, в която се влиза с името и се установява дали има някакви престъпления, прояви в България и извън България. Това са проверките. Седем дена, това се работи в момента по Правилника за трудовата миграция и трудовата мобилност. Толкова.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Всичко ще се реши с отпадането на въпросното изискване за електронен подпис и електронното подаване на документи. Срокът ще се съкрати на сроковете, които са в България за издаване на лични документи. И тук трябва да променим закона, това е елементарно.

БОЙКО БОРИСОВ: Добре, но аз с Томислав съм се разбрал и с Росен Желязков в следващите дни да приготвим и да внесем, да помолим парламента, всички парламентарни групи и мнозинството да внесем тези 34-35 или колко промени на изречения в законите, за да може всичко това да го отпушим до ваканцията на парламента. Така че, искам да се изготви бързо. След като в една сфера вече е седем дни и това е хубаво, променяме, правим го, отпадат и юли месец рапортуваме на обществото какво сме направили накрая.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Готови сме с текста.

БОЙКО БОРИСОВ: Щом сте готови с текста – Томислав да ги обобщи.

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА: Ако се свържат с регистрите…

БОЙКО БОРИСОВ: Ще ги свържем с регистрите. Още не е достатъчна енергичността. Още ми се струва, че не всички разбирате колко ни е важно.

КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ: В това отношение и в агенциите има подобни неща. Може би господин Симеонов трябва да извика шефа на Агенцията за българите в чужбина. Там е по-сложно, през нашите консулства се подават документи за удостоверения за произход и т. н. Една част така. Други се подават тук. Там също могат да направят предложение част от тези неща – по електронен път.

БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, искам всички да се чувствате ангажирани с това и който където прецени, или нещо ако пропускам – веднага се включвате и го правите. Така че, после Валери и Катя да се разберат по тази тема. Всяка помощ е…
Валери!

ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми господин вицепремиер по отбраната, искам да ви информирам, че по инициатива на госпожа Цачева по този въпрос вече се работи и доста сме напреднали, за което й благодаря.

БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 27

Точка 29
Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2017 година

БОЙКО БОРИСОВ: Радев!

ВАЛЕНТИН РАДЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с проекта на Постановление на Министерския съвет се цели осигуряване на допълнителни разходи в общ размер на 12 милиона лева за изпълнение на мерките за сигурност и обезпечаване на събитията при провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз, разпределени по ведомства, както следва:
по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 година – 9 милиона и 500 хиляди лева;
по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ – 500 хиляди лева;
по бюджета на Столична община – 2 милиона лева.
Средствата са необходими с цел осигуряване на изискванията, касаещи подобряване на радиопокритието и капацитета на съществуващата радиокомуникационна среда на територията на гр. София и в сградата на НДК. Ще се подобрят оперативната съвместимост и комуникация между различните институции, свързани с организацията и провеждането на Председателството, това на МВР, НСО, ДАНС, Министерския съвет, Министерството за председателството и НДК. Също така ще се осигури единна платформа за интегриране на системите за видеонаблюдение и обмен на информация със системите на СДВР, Столична община, летище София и НДК.
С внедряването на системата ще се постигнат следните цели: повишаване сигурността през периода на провеждане на Председателството посредством съвременни технологии, изпреварващо автоматично идентифициране на заплахи срещу сигурността и след приключването на Председателството, което също е важно, всички горепосочени ползи ще бъдат използвани за цялостно интегрирано управление на ресурсите на МВР, Столична община и други с оглед повишаване сигурността на София и подобряване на превенцията срещу противообществени деяния и терористични заплахи.
Предлагам Министерският съвет да подкрепи това постановление.
БОЙКО БОРИСОВ: Колеги, предлагам да го подкрепим, за да не чуваме повече „орязали, не дали, не подсигурили“. Освен това, то ще остане, тъй като сега всичките системи така са правени и сглобявани, че на практика не могат да работят съвместимо или са взимани и такива камери, че не можеш да разбереш кой кой е на тях. Така че, за това отпускаме тези допълнителни пари.
Тук искам да кажа, че близо 30 милиона отиват и за облекло на полицаите, защото през годините така се е получило, че летни униформи не са им раздавани. Тези, които са цивилни, са си получавали парите за дрехи, за да си купуват цивилни дрехи, униформените не са получили униформи. Само че в закона пише, че униформата се предоставя от държавата. Ние вчера внесохме, двете парламентарни групи – на „Обединените патриоти“ и на ГЕРБ, промяна в закона. В петък са ни обещали колегите от парламента, че ще го гледат и на първо, и на второ четене. И в момента, в който законът позволи, съответно близо 30 милиона ще дадем на МВР, за да им се изплатят за стария период парите за лятно облекло, защото зимното е готово, но то ще е нужно наесен.
Така че, на практика 30 плюс 12 – 42 милиона реално отиват за МВР. Защото напоследък много е модерно политиците да се изказват как подкрепят всичко. Но ако ние, които са ни избрали да управляваме, включително и публичните финанси, отговорим на всички, които подкрепят всичко… Вече парите за отбрана минаха 3 милиарда и 600 милиона, без поддръжката и без въоръжението към тях, само проектите, смятайте. Защото е много модерно да излезеш и да кажеш „Искаме армията да се модернизира“. Кой българин не иска!? В същото време поне 250 милиона искаме, защото и двете партии сме говорили в предизборната кампания, че зимата не може да ти вее сняг в купето на влака като пътуваш за Бургас или за Видин. Да подменим – виждате, всеки ден се пали по един дизел – и там са поне 250 милиона.
Взели сме решение – от 1 септември започваме от образованието с повишаване на заплатите. Взехме решение сега от 1 юли, от събота, повишаваме пенсиите, първата стъпка. И МВР искат повишение на заплатите, и отбраната иска повишение на заплатите, и лекарите искат, на учителите го правим. А не говорим, че Нанков казва, че със 100 милиона не може да ремонтира 50 хиляди километра пътища годишно, защото само 50 или 60 ще отидат за мостовете на „Хемус“ и за тунелите, а хората всяка сутрин снимат дупки и питат кога ще оправим пътищата. От винетки се събират 300 милиона, а близо милиард са нужни за поддръжка на толкова километра пътища, непипани по 30-40 години. Защото „Хемус“ откакто е направена, от Тодор Живково време, не е пипана. И мостовете – по един метър дупки зеят и отклонихме ТИР-овете, защото при една, не дай си Боже, авария, ако се наредят повече ТИР-ове на моста, ще падне. Затова ги отклонихме. В такова състояние са. А колко правителства, Валери, са минали преди нас? Всеки да е направил по един мост през тези десетилетия назад, не сега всичко да дойде при нас.
Отделно по оперативните програми имаме 200-300 милиона да съфинансираме, за да се случват всички тези проекти. Виждате сега – за Председателството си вървят също пари.
Лесно е да се приказва. И аз подкрепям и искам на всички да дадем.
И въпреки всичко, като погледнете, ще видите колко много от всичките проблеми в момента се решават с всеобщите ни усилия и със стабилност. Аз съм убеден, че догодина ще е по-добро положението. То и сега е по-добро. И пак, някак си все едно забравиха, че декември платихме милиард и двеста милиона живи пари за „Белене“, казват: „Той, Борисов ги обвързва“. Е, нали са бюджетни пари! Ако не са дадени там, сега щяхме да разполагаме с още милиард и двеста по всичките теми, за които говоря, или милиард и триста. Дадохме за американските централи миналата година да изравним пак сметките, без да имаме никаква вина. Колко платихме? Три милиарда и повече за КТБ и на Националната здравноосигурителна каса – 100. И сега казват…
Спомнете си, всъщност на полицаите заплатите последно се вдигаха от нас, от това правителство. Защо? Защото Йовчев и Чобанов преди да си тръгнат, без финансова обосновка на предложението си, парламентът гласува повишение на заплатите. Без финансова обосновка, със задна дата…!? И ние като дойдохме – с 200 милиона започнахме да изплащаме по-високи заплати. За 2009 година така направиха с пенсиите. На последното заседание преди да си тръгнат взеха това решение и в първия ден правителството започна да изплаща тези пенсии. Те си го приписват, че те ги били вдигнали!
Не ми се влиза и в други теми, защото в нашата партия не си играем на доброто и на лошото ченге. Това го правят други партии. От едната страна Корнелия говори, от другата Президентът и ние в средата се чудим какво да направим.
Благодаря ви за подкрепата на колегите от МВР.