От 15 септември 2008 г. стартира европейската схема „Училищно мляко”, която ще се прилага съвместно с изменената Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съобщиха от правителствената информационна служба.
Целта на схемата е да се насърчават учениците в изграждането на доживотен навик за консумация на млечни продукти. Помощта, която ЕК отпуска, е 18,15 евро за 100 кг млечни продукти за първа категория качествено мляко и 16,34 евро за 100 кг за втора категория млечни продукти, описани в Приложение І на Регламент (ЕО) №657/2008. Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна Агенция е институцията, която може да прилага програмата на Европейския съюз „Училищно мляко”. Тъй като средствата, които се отпускат от ЕК, не са достатъчни за самостоятелно закупуване на млечни продукти, е необходимо Държавен фонд „Земеделие” да прилага европейската програма „Училищно мляко”, като допълваща към изменената Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст. По този начин ще бъде възможно да се предлагат за консумация на учениците по-качествени млечни продукти.
Максималното дневно количество, за което може да се отпуска помощ, е равно на 0,250 литра еквивалент на мляко на ученик за ден. Не може да се кандидатства за подпомагане, когато прясното или киселото мляко се използват като съставка за приготвянето на храни. Бенефициенти на помощта са ученици, които посещават редовно детски градини/предучилищни заведения и начални училища.

Заявки за помощ ще се подават от учебно заведение или заявител, който действа от името на едно или няколко училища, по местонахождение в Областните разплащателни агенции на ДФЗ от 01 до 15 септември.
Заявителите за помощта трябва да бъдат одобрени от Разплащателната агенция. Подпомагането ще се изплаща само при положение, че кандидатите спазят условията, заложени в Регламент (ЕО) №657/2008. Кандидатите трябва да представят финансови документи, с които да отчетат извършеното плащане на доставените количества мляко. Помощта ще се предоставя след проверки на място, които ще бъдат направени от експертите от Технически инспекторат към Разплащателната агенция. Проверките имат за цел да установят, че кандидатите са спазили всички изисквания за плащане. /БЛИЦ