Въпреки, че дните на кабинета в оставка са преброени, то седмичното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 25 януари, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 Г.
Внася: министърът на младежта и спорта
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТ ВОЕННА СЛУЖБА НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ
Внася: министърът на отбраната
3. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
Внася: министърът на отбраната
4. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА
Внася: министърът на труда и социалната политика
5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ ЗА СТРАНАТА ЗА 2017 Г.
Внася: министърът на труда и социалната политика
6. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „КОВАЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №65679/11), „КОВАЧЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №2423/09), „КАЛЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №9464/11) И „ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА №78441/11)
Внася: министърът на правосъдието
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ ДА ИЗВЪРШИ ПРОДАЖБА НА ИМУЩЕСТВО, ОТНЕТО В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА
Внася: министърът на финансите
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ПЪТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПРОМЯНА В СПИСЪКА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА И В СПИСЪКА НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №536 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Внася: министърът на отбраната
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС
Внасят: министърът на отбраната
министърът на регионалното развитие и благоустройството
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Внасят: министърът на правосъдието
министърът на регионалното развитие и благоустройството
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, ГР. СОФИЯ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ «ПЛАДНИЩЕТО», ОБЩИНА МАКРЕШ, ОБЛАСТ ВИДИН, НА «КИЧЕРА-2007» ЕАД, С. ВЪЛЧЕК
Внася: министърът на енергетиката
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – НЕМЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ – ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ – БЕНТОНИТОВИ ГЛИНИ И ЗЕОЛИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „РАЛИЦА”, УЧАСТЪЦИ „1” И „2”, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩАТА НА С. СЕДЛОВИНА И ГР. КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, НА „ЕВРОБЕНТ” ЕООД – СОФИЯ
Внася: министърът на енергетиката
15. ДОКЛАД ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2016 Г.
Внася: министърът на финансите
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №693 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 24 АВГУСТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКИ БОЛНИЦИ
Внася: министърът на здравеопазването
17. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ – НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ. ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
Внася: министърът на здравеопазването
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „БИ ЕЙЧ ЕЪР” ООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗВЪРШВА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ УСЛУГИ СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И НЕЙНИТЕ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И КАНАДА, ОТ ДРУГА СТРАНА, ПОДПИСАНО В БРЮКСЕЛ НА 17 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
19. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОТ КОМПЕТЕНТНОСТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ЯНУАРИ 2017 Г. В МАЛТА
Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната
администрация и министър на вътрешните работи
20. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ НА ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ (ЕКОФИН), КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ЯНУАРИ 2017 Г. В БРЮКСЕЛ, БЕЛГИЯ
Внася: министърът на финансите
21. ДОКЛАД ОТНОСНО ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 И 27 ЯНУАРИ 2017 Г. ВЪВ ВАЛЕТА, МАЛТА
Внася: министърът на правосъдието
22. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
23. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Внася: министърът на финансите
24. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ НА СЪБИТИЯ В ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.
Внася: заместник министър-председателят по координация на европейските политики
и институционалните въпроси и министър на образованието и науката
25. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ №186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
26. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Внася: заместник министър-председателят по коалиционната политика и държавната
администрация и министър на вътрешните работи
27. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГОДИШНИТЕ РАЗЧЕТИ НА СМЕТКАТА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
Внася: министърът на земеделието и храните
28. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
29. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството