От политическа партия ГЕРБ разпространиха законопроектите, за които са се договорили с ПП-ДБ. БЛИЦ припомня, че по-рано днес Десислава Атанасова обяви, че коалициите ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ са постигнали "джентълменско споразумение".

Освен това те са решили, че Росен Желязков от партията на Бойко Борисов ще е новият председател на Народното събрание.

Ето я законодателната програма за работа на 49-ото НС през първата сесия, която разпространиха от ГЕРБ:

I.                  Законопроекти свързани с реализиране на реформите, предвидени в НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ:

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

-         Влизане в сила на законодателни изменения за гарантиране на ефективността на наказателно производство. Повишаване на отчетността и отговорността на главния прокурор с цел ефективна борба с корупцията и организираната престъпност и защита правата на гражданите.

СПИСЪК на законопроектите от "джентълменско споразумение" между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ БЛИЦ TV

•         ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

-         Структурна и организационна реформа в системата за противодействие на корупцията; разделяне на комисията на две и придаване на разследващи функции;

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

-         Засилване на контрола, конкуренцията и прозрачността и намаляване на корупционния риск, ограничаване на практиката за превъзлагане на подизпълнители по инхаус процедури;

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

•         ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

-         Укрепване на процедурата по несъстоятелност;

-         Създаването на ново дружество, което би дало по-голяма гъвкавост на бизнеса в България.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

-         Укрепване ролята на Инспектората към Висшия съдебен съвет за превенция и противодействие на корупцията в съдебната власт.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА (След изработване от МЕ)

-         Разработване на дефиниция и критерии за "енергийна бедност" за домакинствата.

-       Уредба на режима за либерализацията на пазара, отпадане квотите на регулирания пазар и финансирането на проекти за енергийна ефективност.

•         ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ, ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ (След изработване от МЕ и МРРБ)

-          Развитие на използването на геотермална енергия в България за производство на електрическа и топлинна енергия.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

-          Регистрова реформа за разгръщане потенциала на електронното управление за подобряване на бизнес средата.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

-          Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МОБИЛНОСТ (След изработване от МС)

-          Цялостна дългосрочна визия за устойчива национална и градска електромобилност и свързаност.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ   ЗА     ИЗМЕНЕНИЕ    И      ДОПЪЛНЕНИЕ    НА     ЗАКОНА    ЗА

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО И КАНАЛИЗАЦИЯТА (След изработване от МС)

-          Въвеждане на единни условия за качество на услугата и критерии за ефективност, на които трябва да отговарят всички ВиК оператори и прилагането им спрямо всички оператори на територията на страната.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ   ЗА     ИЗМЕНЕНИЕ    И      ДОПЪЛНЕНИЕ    НА     ЗАКОНА    ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (След изработване от МОН)

-          Модернизирана нормативна рамка в сферата на професионалното образование и обучение.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ (След изработване от МОН)

-          Създаване на условия за пълноценна и ефективна координация на политиката във всички фази от подготовката и изпълнението на мерките, свързани с постигането на водещите цели в научните изследвания, иновациите и растежа.

•          ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА (След изработване от МС)

- Уредба на Националния фонд за декарбонизация;

II.                 Законопроекти свързани с приемането на Република България в Шенген и приемане в Еврозоната:

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ (След изработване от МС)

-         укрепването на рамката за борба с изпирането на пари съгласно Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на Република България след присъединяването във Валутния механизъм II.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ЗАСТРАХОВАНЕТО (След изработване от МС)

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (След изработване от МС)

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЕВРОТО (След изработване от МС)

III.              Други важни за страната законопроекти

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

-         Промени, свързани с постановени от Европейския съд по правата на човека осъдителни решения срещу България.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

-         Транспониране на Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

-         Съкращаването на броя дни, в които обезщетението за временна неработоспособност се заплаща от работодателя-осигурител, от три на два.

• ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

- Засилване на граничния контрол, чрез ограничаване на възможността задължителният граничен лабораторен контрол да се извършва от други субекти, различни от лабораториите на Българската агенция за безопасност на храните в обекти от значение за националната сигурност.

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ

-         Приемане на мерки за ограничаване на застрояването на българското Черноморие;

•         ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС

-         Промени в режима на осиновяване и правото на достъп до информация за произхода на лицата;

Конституцията

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук