Правителството прие План за 2018 г. за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Скръбна вест: На Петровден в 14 часа 07 минути 03 секунди България изпадна в клинична смърт, обяви акад. Петър Иванов! 


Планът е разработен в съответствие със структурата на Стратегията и в изпълнение на следната основна стратегическа цел: забавяне на темповете на намаляване на броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образованост, квалификация, способности и умения. 

Акад. Петър Иванов, съобщил скръбната вест, че на Петровден в 14 часа 07 минути 03 секунди България изпадна в клинична смърт, направи още лоши пророчества 

Документът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват. Те ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

Планът е изработен в рамките на националния механизъм за координация и мониторинг на демографската политика, който се ръководи от МТСП и в който участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, неправителствени организации, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Българския червен кръст и др.

Ето какви други решения бяха взети днес от правителството:

Външно министерство ще публикува в интернет годишните доклади по правата на човека
Министерството на външните работи ще публикува на интернет страницата си годишните доклади за дейността на ведомството по правата на човека в България. Това реши правителството като прие промени в Решение № 796 от 19 декември 2013 г. за създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ).

Част от основната дейност на механизма е да координира работата на държавните институции по изпълнение на задълженията по правата на човека пред международните контролни и наблюдаващи органи, както и присъединяването на държавата към международни договори в тази област.

Председател на координационния механизъм е министърът на външните работи. Сред членовете са министрите на правосъдието, на труда и социалната политика, на вътрешните работи, на образованието и науката, на регионалното развитие и благоустройството, на здравеопазването и на културата, както и ръководители на държавни агенции. Омбудсманът има статут на наблюдател.

Първият доклад е изготвен през 2014 г. и заедно с тези за следващите 2 календарни години са приети от Министерския съвет. Новите промени в Решението предвиждат министърът на външните работи да изготвя проект на доклад, който да се изпраща за съгласуване с членовете на Националния координационен механизъм по правата на човека и след като бъдат отразени техните бележки - да се публикува окончателният вариант на страницата на дипломатическото ведомство.

С новите промени се цели дейността на НКМПЧ да бъде по-прозрачна и достъпна, като ще се създаде възможност за по-близка комуникация с неправителствения сектор и за активното му ангажиране с работата на механизма.

В 290 училища ще бъдат реализирани проекти за иновации
Правителството одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения, от 103 населени места, 90 общини и 28 области. 

Списъкът е приет, след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата представиха своите проекти за иновации. Те са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите. 

През 2019 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция
Министерският съвет взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции, по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (Наредбата). Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г.

По реда на Наредбата не се разглеждат проекти, за одобрението на които има предвиден друг специален ред в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, където са регламентирани особеностите за тяхната реализация независимо, че за финансирането им се планира ползването на заемен ресурс и/или издаването на държавна гаранция.

Осигуряват се близо 7 млн. лв. за обезщетения на персонала в сферата на образованието
Правителството одобри допълнителни средства за дейности по Националната програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г.

Допълнителните трансфери в размер на 7 158 106 лв. ще се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за настоящата година.

Средствата са предназначени за изплащане на обезщетения за 2018 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в структурата и състава му, както и за обезщетенията при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание. Включени са и обезщетения на персонала при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на институции от системата на предучилищното и училищното образование.

Отпускат се 5 760 000 лв. за закупуване на противоградови ракети
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 5 760 000 лв. по бюджета на Министерство на земеделието, храните и горите за 2018 година. Със средствата ще бъдат закупени противоградови ракети, във връзка с усложнената метеорологична обстановка в страната.

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ извършва дейности по защита на земеделската продукция от градушки в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен на площ от 17 милиона декара. В началото на 2018 г. Агенцията разполага с 3 608 броя противоградови ракети, представляващи остатък от предходната 2017 г. Съгласно действащ договор през месец април 2018 г. са заявени и доставени за дозареждане 5000 броя ракети, като общата наличност към началото на активния сезон е 8 608 броя. През месеците май и юни е извършена доставка на още 6 000 ракети. 

От началото на активния сезон по градозащита за 2018 г. - 24.04.2018 г., до 22.06.2018 г. са осъществени 194 активни въздействия, обработени са 1 009 градоопасни облака и са изстреляни 9 785 ракети. Към настоящия момент изпълнителната агенция разполага с 4 823 броя ракети. 

Правителството се разпореди с имоти
Правителството възложи на министъра на вътрешните работи Валентин Радев да сключи договор за покупка на имоти в полза на държавата. Имотите, които ще бъдат предоставени на МВР за безвъзмездно управление,  представляват два гаража, с обща застроена площ от 40.50 кв. м. Собственост са на еднолично акционерно дружество и се намират в двора на сградата на ОДМВР-Разград. Те се ползват, след като се премине входния портал, контролиран от областната дирекция. Придобиването на двата гаража, по предварителна оферта на стойност 15 000 лева, ще разшири складовата база на дирекцията, ще даде възможност за съхранение на част от служебните автомобили и ще отговори изцяло на правилата на пропускателния режим и на мерките за физическата сигурност на класифицирана информация на територията на ОДМВР-Разград. Средствата за закупуването на имотите ще бъдат осигурени от бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.

С друго свое решение правителството учреди безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии в землищата на с. Слатина, община Берковица, с. Долно Озирово, община Вършец, с. Краводер, община Криводол, с. Бели извор и гр. Враца, община Враца. Общата площ на сервитутната зона е 62,961 дка. Имотите се намират в района на дейност на Учебно опитно горско стопанство „Петрохан“, Териториално поделение „Държавно горско стопанство Берковица“ и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Враца“, към Държавно предприятие „Северозападно държавно предприятие“ - Враца. Вещното право върху имотите се учредява за изграждане и обслужване на подземен водопровод, включително прилежащите към него хидротехнически съоръжения с площ до 15 кв м. за обект: „Реконструкция на съществуващ азбесто-циментов захранващ водопровод от язовир „Среченска бара“ до гр. Враца, на територията на областите Враца и Монтана“. За придобиване на ограниченото вещно право дружеството ще заплати нормативно определените цена и режийни разноски.  

Безвъзмездно се предоставя управлението на имот - публична държавна собственост на Българска академия на науките за нуждите на Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро - и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски“. Имотът се намира в землището на гр. Царево, местност „Скотовъден фонд – Боруна“ и е с площ от 2 863 кв. м. По този начин на БАН ще се осигури подходящ полигон за изпитване в морски условия на съоръженията и изделията, продукт на дейността на Института. 

Отново безвъзмездно Професионалната гимназия „3латю Бояджиев“ в град Брезово се прехвърля на общината, след като учебното заведение е обявено за общинско. Имотът на ул. „Васил Коларов“ № 1, в който се намира гимназията, досега е бил управляван от Министерството на образованието и науката.

    Поради отпаднала нужда се отнема от Областния управител на област Плевен правото на управление върху имот - изключителна държавна собственост. Имотът представлява реална част от Археологически резерват „Античен град Улпия – Ескус“ с площ 210 488 кв. м. и се намира в землището на с. Гиген, община Гулянци, област Плевен. Имотът ще се управлява от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за културното наследство.

Два недвижими имота във Велико Търново с обща площ 90 кв.м. ще бъдат продадени от „Български пощи“ ЕАД. Продажбата ще се извърши при начална цена, не по-ниска от определената от независим оценител. Предложените на търг недвижими имоти са изгубили първоначалното си предназначение и функция и не са необходими за изпълнение на основната дейност на дружеството.

Министерският съвет също отменя свое Решение № 559 от 29.09.2017 г., с което безвъзмездно се прехвърля правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Бяла. Отмяната се прави по предложение на общината, която се отказва от намиращия се на ул. „Васил Левски“ № 4 в града имот. Той представлява терен с площ 856 кв. м., заедно с построените върху него три сгради и трети етаж от сграда със застроена площ 135 кв. м.

България ще участва в изграждането на единна мрежа от многомодални транспортни центрове на ЕС
Правителството одобри декларация във връзка с намерението на страната ни да участва в изграждането на единна мрежа от многомодални транспортни центрове на ЕС. Мрежата е предвидено да се използва при операции, учения и ежедневната дейност по придвижване и транспортиране на военни товари и личен състав от страните-членки на ЕС и НАТО. Участието в инициативата ще подобри възможностите за придвижване на войски и транспортиране на военни товари, като способства за въвеждането на единни стандарти и процедури за граничен и митнически контрол. Това е също възможност за усъвършенстване на трансграничните решения за по-ефективен и облекчен режим на транспортиране на военни и опасни товари в рамките на ЕС.

Одобреният документ на днешното правителствено заседание представляват проект на Декларация за намерение за присъединяване на Министерството на отбраната на Република България към Проектно споразумение между Федералния министър на отбраната и спорта на Република Австрия, Министъра на отбраната на Кралство Белгия, Министерството на отбраната на Чешката република, Министерството на отбраната на Република Кипър, Министерството на отбраната на Република Финландия, Министъра на отбраната на Френската република, Федералния министър на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на националната отбрана на Гръцката република, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министъра на националната отбраната на Република Полша, Министерството на отбраната на Република Словения, Въоръжените сили на Швеция и Европейската агенция по отбрана относно проект „Многомодален транспортен център“ (Multimodal Transport Hub- M2THub).

България и Китай ще задълбочат сътрудничеството си в областта на малките и средни предприятия
Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на България и Министерството на търговията на Китай, като основа за водене на преговори.

Меморандумът предвижда сътрудничество между България и Китай за насърчаване на ефективните икономически връзки между бизнеса в областта на индустрията, търговията, инвестициите и други сектори. Двете страни ще съдействат за организирането на семинари, панаири, изложения, като същевременно ще насърчават комуникацията и сътрудничеството между българските и китайските фирми. 


Одобрен е проект на нова програма за сътрудничество с Полша в областта на науката и висшето образование
Правителството одобри проект на Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министъра на науката и висшето образование на Република Полша в областта на науката и висшето образование за периода 2018-2022 година.
В изпълнение на междуправителствената спогодба за културно и научно сътрудничество, подписана във Варшава на 25 февруари 1993 г., се сключват програми за секторно сътрудничество. В тази връзка бе подготвена и съгласувана нова програма за сътрудничество, която отразява актуалното състояние на секторите на висшето образование и науката в контекста на членството в Европейския съюз на двете страни.
Новата програма поставя рамката за двустранното сътрудничество с хоризонт следващите четири години (2018-2022 година). В нея се определят квотите за обмен на студенти и докторанти, изучаването на български и полски език в действащите лекторати в университети на двете страни и провеждането на летни училища по език, литература и култура, организирани на реципрочна основа. С документа се насърчава и прякото сътрудничество между висшите училища и научните организации посредством реализация на съвместни проекти. Предвидена е възможност за размяна на делегации на ниво министерство с цел определяне на конкретни приоритетни направления на сътрудничеството.
В програмата са взети предвид реалните възможности на двете страни за образователен и научен обмен и взаимният интерес от по-нататъшно развитие и укрепване на двустранните отношения, регламентирани са и параметрите за финансиране на договореностите. 

Дейността на Българския културен институт в Рим ще бъде подобрена чрез осигуряване на нови помещения
Министерският съвет одобри проект на Протокол между правителствата на България и Италия за предоставяне на помещения за ползване за нуждите на културните институти на двете страни. 

Документът се приема във връзка с изпълнението на чл. 7 от подписаната на 23 май 2000 г. спогодба за създаването и дейността на Български културен институт в Рим и Италиански културен институт в София.

С подписването на протокола ще се осигурят помещения за подобряване културно-информационната дейност на Българския културен институт в Рим, като се обезпечи по-голяма видимост, достъпност и престижност на организираните от института събития и ще се намалят разходите за наеми на зали.

Одобрен е протоколът за работата на Смесената комисия за поддържане на българо-македонската държавна граница
Правителството одобри протокола от редовното заседание на Смесената комисия за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по българо-македонската държавна граница, проведено на 29 и 30 януари 2018 година в гр. Скопие, Република Македония.

Задачите на Смесената комисия, създадена съгласно междуправителствена спогодба на България и Република Македония, се отнасят до извършване на контрол на състоянието и местоположението на всички гранични знаци и организиране на опазването, поддържането, обновяването и обозначаването на граничната линия, поправянето на повредените гранични знаци и др. 

На проведеното в началото на настоящата година заседание в гр. Скопие е представена дейността по изготвяне на нова документация за участъка от гранична пирамида (ГП) 72 до ГП 106 и текущите дейности по почистване от дървета и храсти на полоса от 3 метра по българо-македонската държавна граница, както и определяне на координатите на граничните пирамиди и граничната линия от ГП1 до ГП50. По време на заседанието, македонската страна е предала на българската страна получената информация от обработката на аерозаснемането на участъка от ГП 72 до ГП 106, за да може българската страна да изпълни своите ангажименти по изготвяне на граничната документация за този участък от границата. 

Правителството одобри състава на българската делегация за Срещата на върха на НАТО в Брюксел на 11-12 юли
Министерският съвет прие днес Решение за определяне на състава на българската делегация за участие в Срещата на държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО в Брюксел, Кралство Белгия, на 11-12 юли 2018 г.

В ръководената от президента Румен Радев делегация са включени заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов, както и други представители на Администрацията на Президента и изпълнителната власт.

Основна цел на Срещата на върха е преглед на напредъка по изпълнението на решенията от предходните срещи в Уелс, Варшава и Брюксел, както и обсъждането на допълнителни насоки за адаптирането на НАТО към актуалната среда за сигурност. Държавните и правителствените ръководители ще обсъдят въпроси, свързани с утвърждаването на стабилност отвъд границите на Алианса, политиката на „Отворени врати“, задълбочаването на сътрудничеството с ЕС, както и по-нататъшния принос в противодействието на тероризма.

Одобрени са резултатите от две заседания на Съвета на ЕС
Правителството одобри резултатите от проведеното на 25 май в Брюксел заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Постигнат беше общ подход по пакета за банковия сектор. Министрите обсъдиха предложението по отношение на мерките за засилване на административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, общия механизъм за обратно начисляване на ДДС и ДДС за електронните публикации, но на този етап не постигнаха съгласие по тези три досиета. ЕКОФИН прие заключения на Съвета за задълбочените прегледи за 2018 г. и изпълнението на специфичните препоръки за всяка държава-членка, както и заключения по доклада за 2018 г. за застаряването на населението.

Одобрени са също резултатите от заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, формат „Вътрешни работи“, което се проведе на 5 юни в Люксембург. Дискусиите, които се състояха в рамките на заседанието, бяха свързани с регламента, изменящ Визовия кодекс на Общността, с реформата на Общата Европейска система за убежище и презаселване, както и със засилването на сътрудничеството между компетентните власти в борбата с тероризма. Разгледан беше мултидисциплинарен подход в областта на вътрешната сигурност, а също и сътрудничеството между военните мисии/операции по линия на Общата европейска политика за сигурност и отбрана и европейските правоприлагащи агенции.

Правителството предостави две концесии за добив на подземни богатства
„Каолин“ ЕАД, гр. Сеново, ще добива индустриални минерали – кварц-каолинова суровина, от находище „Балабана“, участъците „Източно гнездо“ и „Западно гнездо“. Находището се намира в землищата на селата Полковник Таслаково, Грънчарово и Секулово, община Дулово, област Силистра. Концесията се предоставя за срок от 35 години, като през този период концесионерът ще вложи 15,5 млн. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период ще надхвърлят 11,5 млн. лв. 

„Пътища и мостове“ ЕООД, гр. Варна, получи концесия за добив на строителни материали - пясъци, от находище „Шафкаалан“, разположено в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна. За 35-годишния срок на концесията се очаква постъпленията от концесионни плащания да надхвърлят 826 хил. Концесионерът предвижда инвестиции за обезпечаване на производствената дейност в размер на над 2 млн. лв.

Пловдивското дружество „Стоун Лайн М и М“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионен договор за добив на варовици от находище „Върбешница“, след като правителството одобри поисканата от досегашния концесионер - „Монолит“ АД, промяна. Находище „Върбешница“ е разположено в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца. Концесионният договор с „Монолит“ АД за добив на варовици е сключен през 2000 г. за срок от 35 г. С днешното решение на МС се предвижда в концесионния договор да бъде включено задължение за концесионера да предостави финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по ликвидация или консервация на находището и рекултивация на засегнатите земи. 

Международната банка за възстановяване и развитие ще ни консултира по плановете за управление на речните басейни и риска от наводнения
Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на изготвянето на ПУРБ и ПУРН за България между Министерството на околната среда и водите и Международната банка за възстановяване и развитие.

Споразумението е сключено в изпълнение на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за партньорство и подкрепа при усвояване на Европейските структурни и инвестиционни фондове, подписан на 1 септември 2015 г.

Документът предвижда Министерството на околната среда и водите да получи консултантски услуги в подкрепа на разработване на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН - втори цикъл 2022-2027 г.) и Разработване на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ - трети цикъл 2022-2027 г.)

По отношение на Плановете за управление на риска от наводнения Международната банка за възстановяване и развитие ще окаже съдействие на МОСВ за разглеждане на всички аспекти на управлението на риска от наводнения, при актуализацията на предварителната оценка на риска, както и за съставяне на карти на заплахата и риска от наводнения. Ще бъде консултирано разработването на методики и извършването на проучвания. Ще се определи програма от специфични мерки или комбинация от мерки за намаляване на неблагоприятните последици, превенция, защита и готовност за адекватна реакция на населението при наводнения, отчитайки влиянието на изменението на климата.
За Плановете за управление на речните басейни се очаква да се постигне съответствие с приложимото законодателство на ЕС за водите. Ще се разработят методики и извършат проучвания. Ще се направи характеризиране на районите за басейново управление на водите, както и оценка на натиска, въздействието, риска и състоянието на водните тела. Ще се определят цели и мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водните тела в рамките на съответните райони за басейново управление на водите.

Одобрена е промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
Правителството одобри промяна на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020 (ОПРР). Изменението е предложено от Управляващия орган на програмата, в резултат на извършен вътрешен анализ в периода февруари - април 2018 г.

С оглед обезпечаване на всички сключени договори по инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура“, УО на ОПРР предлага преразпределяне на ресурс в рамките на приблизително 210 млн. лв. между тематични цели 4 и 10 по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, без да се променя общата стойност (бюджет) на приоритетната ос.

В резултат на изменението, инвестиционните програми на общините в частта образователна инфраструктура ще бъдат подкрепени в максимална степен, което е в синхрон с националния приоритет на правителството на Република България за подобряване на сектор „Образование“.
Промените са свързани и с намаляване на целите на индикаторите по инвестиционните приоритети за енергийна ефективност и за социалната инфраструктура.

Одобрената промяна на ОПРР ще създаде условия за подобряване на изпълнението на програмата. 

Предприемат се спешни мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в България
Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 4,5 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на неотложни мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свинете в Република България.
Африканската чума по свинете е силно заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине. То се предава директно - чрез контакт между болни и здрави животни, индиректно - чрез контакт със замърсени с вируса материали и повърхности, чрез поглъщане на заразени фуражи и основно чрез хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти.

Африканската чума по свинете се проявява с висока смъртност при домашните и дивите свине, като липсва лечение и ваксина. Веднъж проникнала в дадена държава болестта оказва значително негативно въздействие върху търговията, свиневъдството и ловното стопанство. Изкореняването й е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години, поради което превантивните дейности и готовността за ранно откриване и предприемане на спешни мерки са най-ефикасната мярка за борба със заболяването. При липсата на ваксини или лечение на заболелите животни, единственият начин да се контролира заболяването в засегнатите територии е тотално унищожаване на заразените и контактните животни и прилагането на строги мерки за ограничаване на придвижването на свине или продукти, добити от тях.
С оглед на усложнената епизоотична обстановка на територията на цяла Европа, Министерство на земеделието, храните и горите изготви план с неотложни мерки за предотвратяване на появата на заболяването на територията на страната. Основните мерки, които следва да се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция по горите, държавните  горски предприятия и ловните сдружения включват засилен граничен контрол при движението на живи животни, контрол върху личния багаж на пътниците, пристигащи на територията на страната. Засилени мерки за биосигурност в свиневъдните обекти, редуциране плътността на популацията от дива свиня на територията на страната и организиране и провеждане на лабораторен контрол също са в списъка от спешни мерки.

Правителството одобри проект на промени в Закона за закрила и развитие на културата
Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на културата.  

Една от промените предвижда на интернет страницата и/или видеоканала на Министерство на културата да се излъчват на запис заседанията на конкурсните комисии на конкурсите за директори на държавни културни институти и събеседването с кандидатите. Това ще гарантира прозрачност на избора и косвен контрол върху дейността на конкурсните комисии. Ще се осигури провеждането на ясно и видимо състезание на кандидатите, а от друга страна ще увеличи доверието в институциите.

Втората промяна в закона е за преодоляване на практически затруднения в работата на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“. Предвижда се при невъзможност на министъра на културата да присъства на заседанието на УС, по изключение да бъде заместван от упълномощен от него заместник-министър. 

Регламентира се ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5 години
Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск беше въведен с изменения в Кодекса на труда, които влизат в сила на 1.07.2018 г.

С промените в наредбата се уреждат редът и условията на ползване, включително изискванията за представяне на удостоверителни документи, обстоятелствата за прекратяване и прехвърляне на права по отношение на отпуска при осиновяване на деца до 5-годишна възраст и на допълнителния отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни, детето не е навършило 2- годишна възраст. 

Усъвършенства се и уредбата за сумираното изчисляване на работното време. Измененията целят преодоляване на констатираните при прилагането на наредбата проблеми. С тях ще се гарантират правата на работниците и служителите и на работодателите при сумирано изчисляване на работното време, като се въвежда еднакъв подход в трудовото и осигурителното законодателство при отчитане на отпуска за временна неработоспособност, бременност, раждане и осиновяване и се постига в максимална степен справедливост при заплащането в съответствие с реално положения труд.

Имитиращите продукти вече ще се продават само предварително опаковани и на отделни от млечните продукти щандове
Правителството прие промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Целта е да бъдат въведени допълнителни изисквания, както по отношение условията и начините на предлагане на „имитиращите продукти“, така и за предоставяне на повече информация относно техните характеристики. 

Въвежда се изискване имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, да бъдат предлагани в обектите за търговия с храни само предварително опаковани, на отделни щандове или обособени за целта места, отделени по подходящ начин или различни от тези, на които се предлагат млечните продукти. Отделните щандове или обособените за целта места трябва да са ясно обозначени с надписа „Имитиращи продукти“. 

Министерството на земеделието предвижда редица инициативи и мерки, които целят да се засили търсенето на пазара и потребителския интерес към различните видове млечни продукти.

Правителството прие промени в Наредбата за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност
Във връзка с намаляване на административната тежест правителството одобри промени в Наредбата за условията и реда за издаване на лицензни за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда на воденето на регистър на съоръженията.
Приетите промени са свързани с отпадането на изискванията за представяне на копие от картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ, тъй като информацията за актуално състояние на търговеца е публично достъпна и ДАМТН служебно ще се снабдява с нея.

Създава се железопътен товарен коридор между Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия и България
Правителството одобри Меморандум за създаването на Изпълнителен съвет за железопътен товарен коридор „Алпийско-Западно Балкански“. Коридорът е част от създадената през 2010 г. европейска железопътна мрежа за конкурентоспособни товарни превози, в която попадат общо 9 жп направления.

Новосъздаденият коридор, който преминава през Австрия, Словения, Хърватска, Сърбия и България, има за цел да подобри свързаността и стокообмена със страните от Западните Балкани. През март 2018 г. Европейската комисия взе решение за създаване на коридора, а съгласно законодателството на Съюза, той следва да започне да функционира в рамките на две години.

Меморандумът регламентира създаването на Изпълнителен съвет, който да управлява и да следи изпълнението на заложените цели, свързани със засилване на търговските връзки по това направление. 

Изменя се Устройственият правилник на Института по публична администрация
Правителството прие изменение и допълнение на Устройствения правилник на Института по публична администрация (ИПА) във връзка с новите функции на Института за организиране и провеждане на централизиран етап на конкурсите за държавните служители. 
Въвежда се нов подход в подбора и се разширява обхватът на държавни служители, които се назначават чрез централизиран конкурс. Регламентира се задължителното преминаване на централизирани тестове при назначаване на нова ръководна длъжност. С промените се цели повишаване на прозрачността и обективността при назначаване на служители в администрацията.
Уредени са функциите на Програмния съвет на ИПА и начинът за определяне на членовете му. Съветът е помощен орган на управление, който осигурява съгласуваност между политиката за развитие на държавната администрация и дейността на института.

Приети са изменения в тарифата за таксите, които се събират в системата на министерството на културата
Министерският съвет прие изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата. Промените се налагат от измененията в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 28 от 29 март 2018 г., с които е въведена възможността дейност по колективно управление на авторски и сродни на тях права да бъде извършвана и от търговски дружества. До приемането на новите текстове, законът не предвиждаше изискване и възможност търговски дружества да се регистрират по реда на ЗАПСП за извършване на дейност по колективно управление на права. Поради това в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, не са налице позиции за тази хипотеза. 

Прецизира се, в съответствие с измененията в закона и уредбата на видовете дължими такси. Текстът на ЗАПСП, който действаше до 29 март 2018 г. предвиждаше, че заличаването на регистрирана организация за колективно управление по молба на организацията, се извършва след заплащане на такса, обвързваше издаването на удостоверение с извършването на всяка промяна в обстоятелства, вписани в регистъра и изискваше заплащане на такса. С предлаганите промени се цели по-адекватен отговор на възникващите в практиката хипотези. Практиката по прилагане на ЗАПСП показва, че до момента не е подадено нито едно искане за заличаване на регистрация, а най-често заявяваните искания за вписване на промени се отнасят до обстоятелства, които не са част от съдържанието на удостоверението и не предполагат издаването на ново такова, съответно и такса не следва да се заплаща. В отговор на това, с приетите изменения таксата за заличаване на регистрация по искане на регистрираното лице отпада, намалява се таксата за вписване на промени във вписани обстоятелства и се въвежда отделна такса за издаване на удостоверение.

Предложените размери на таксата са определени въз основа на анализ на разходите по издаването на удостоверение.

Одобрени са проектите на два меморандума за разбирателство с Китай в сферата на икономиката
Правителството одобри проектите на два меморандума за разбирателство, въз основа на които българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще си сътрудничи с Китайския съвет за насърчаване на международната търговия и с Бюрото, отговорно за организацията на Китайския международен панаир за вносни стоки - China International Import Expo (CIIE). 

Двата документа ще подпомогнат развитието на икономическото сътрудничество между България и Китай в подкрепа на малките и средни предприятия. Двете страни поемат задължения за обмен на бизнес-информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиране, политиката и мерките, предприети от всяко от двете правителства за насърчаване на интернационализацията на малките и средните предприятия. 

Българската и китайската страна ще си сътрудничат при организиране на промоционални прояви в услуга на малките и средните предприятия като размяна на посещения на предприемачи, организиране на участието им в бизнес форуми, конференции, семинари, търговски панаири, изложения, посещения на делегации и др.

Одобрено е Рамково споразумение между МРРБ и потенциален китайски инвеститор
Правителството одобри Рамково споразумение, въз основа на което ще се водят преговори между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и потенциални китайски инвеститори с интерес към инвестиции в пътни инфраструктурни обекти на територията на България
Подписването на споразумението ще спомогне за засилване на икономическите връзки между България и Китай и привличането на инвестиции, насочени към развитието и модернизацията на пътната инфраструктура. Очаква се да бъдат създадени работещи механизми за изпълнение на пътни проекти, които са без осигурен национален ресурс.

Предпоставка за активизиране на отношенията с Китай е Инициативата, стартирана от нейното правителство, за сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа. Наблюдава се засилен интерес от китайски строителни компании за участието им чрез публично- частно партньорство или концесия в изграждането на големи пътни инфраструктурни проекти в България, като са отправени официални писма за намерения или проекти на рамкови споразумения.

Особен интерес компаниите проявяват към АМ „Велико-Търново-Русе“, тунел под Шипка АМ „Видин-Ботевград“, АМ „Черно море“, като са отправени официални писма за намерения или проекти на рамкови споразумения.

От своя страна Министерството на регионалното развитие и благоустройството оказва необходимото съдействие на този процес, предоставяйки информация за законодателната рамка, предстоящото въвеждане на TOЛ система, както и информация за всеки един проект, представляващ интерес за потенциалния инвеститор - проектна готовност, индикативна стойност, технически характеристики, трафик, товаро-поток, анализ на разходите и ползите, разчети за възвръщаемост на инвестицията, за онези проекти, за които са изготвени и др.

„Холдинг БДЖ“ ЕАД получава близо 104 млн. лева финансова помощ за погасяване на задълженията си към облигационерите
Правителството одобри допълнителни плащания от централния бюджет към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 103 728 000 лв. Сумата ще бъде предоставена на „Холдинг БДЖ“ ЕАД като възмездна финансова помощ, която следва да бъде възстановена до 28 декември 2020 г.

Средствата се предоставят на холдинга за погасяване на задълженията по Втория облигационен заем, сключен през 2007 г.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!