Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г., представени от участниците в тях.
Общо 21 са участниците в изборите - партии, коалиции и инициативни комитети, от тях 20 са представили в Сметната палата отчетите си. Един участник не е  изпълнил задължението си, предвидено в Изборния кодекс – Инициативен комитет „За Бисер Георгиев Миланов“.

При непредставяне на отчет, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или лицата, които представляват коалицията, съгласно Изборния кодекс се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Публикувана е и представената информация от доставчици на медийни услуги, социологически и рекламни агенции, и агенции за осъществяване на връзки с обществеността за предоставените от тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата започна одита на участниците в изборите за президент и вицепрезидент, за случаите, когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв. По предварителни данни всички 20 участници надхвърлят тази сума.
При този одит се извършва фактическа и документална проверка на даренията, направени от дарителите, на предоставените вещи и услуги за безвъзмездно ползване, дали е предоставена декларация за произход на средствата, когато те надхвърлят една минимална заплата, по банков път ли са постъпили и извършени приходите и разходите над 1000 лв., подадена ли е в срок информацията за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс по време на предизборната кампания.

Ще бъде проверено и:

Съответствието между размера на дарените или предоставени за предизборната кампания средства от физически лица и размера на доходите на лицата, когато средствата са в размер над 1000 лв.

Спазването на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;
Съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки, в т.ч. по информация от доставчици на стоки и услуги;

Спазването на определените от Изборния кодекс ограничения на общия размер за финансиране на предизборната кампания.
Отчетите са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс, достъпен през интернет страницата на Сметната палата на адрес: www.bulnao.government.bg