Отворени бяха офертите на участниците в две обществени поръчки, обявени от МДААР, съобщиха от ведомството.
Офертите на участниците са за две обществени поръчки: за “Доставка и монтаж на климатици за нуждите на МДААР и обектите, управлявани от министерството” и за “Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите, изпълнявани от МДААР с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

ГД “Грант Торнтон България-Гърция” (Консорциум), “КПМГ България” ООД и “Делойт Одит” ООД са участниците в обществената поръчка за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите. Най-голяма тежест при оценяването на офертите има ценовото предложение – 50%. Показателят “оценка за адекватност на стратегически и годишен план” е с относително тегло 25%, а останалите 25% са за оценка на екипа.

 “Алимар Клима” ЕООД и “Нектайм” ЕООД са участниците в обявената от МДААР обществена поръчка за доставка и монтаж на климатици за нуждите на МДААР. Най-голяма тежест при оценяването ще има критерият предлагана цена – 60%, а останалите 40% се разделят по равно между показателите срок на доставка и монтаж и гаранция на стоките. /БЛИЦ