В редакцията на БЛИЦ се получиха няколко сигнала от притеснени граждани, които ни изпращат копия на писма, като заплашват длъжници с опис на имущество и спиране на заплати от ЧСИ Мариана Обретенова от Пловдив.

Потърсихме ЧСИ Обретенова с въпроси как по време на такова положение колекторските фирми си позволяват, въпреки, че има закон, да тероризират пловдивчани.

Пред БЛИЦ частният съдебен изпълнител бе категорична, че тя не е уведомена, че с името й се спекулира и че не може по време а извънредно положение да се извършват никакви подобни действия. 

Кой има право да събира дългове по време на "чума" и съществуват ли "фалшиви събирачи на дългове" , кои са те, и дали "Андрешко" ще успее да ги посочи с пръст?

От 13.03.2020г. народът е в карантина, светът е в карантина. Промените налагат приемането на правила, заповеди, закони за извънредната ситуация в която е поставено на изпитание здравето ни.

Цели сектори в икономиката фалират. В тази световна икономическа криза няма как да не пострадат всички по веригата- от фирмата до работника в нея. Прие се Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020, припомни ЧСИ Обретенова. 

С него се брани съществуването на длъжника- физическо лице.

Не се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица.

Имаш ли задължения за издръжка, които следва да изплащаш, за вреди от непозволено увреждане или не си ли изплатил  трудови възнаграждения, този закон не те пази - изпълнителното дело не се спира, обясни още Мариана Обретенова.

Съдебните изпълнители обаче не спират изплащането на постъпили суми по вече наложените запори на физическите лица, преди 13.03.2020, като нямат право да посягат на доходи до размера на минималната работна заплата за страната.

Спира се извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица,от същата дата до края на извънредното положение. Спират се всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители.

След отмяна на извънредното положение публичните продани и въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат нови такси и разноски.

За фирмите държавата не е осигурила защита, ако са длъжници по изпълнителни дела. Но предвид общата карантина, съдебните изпълнители няма как да опишат, да  продадат вече описани вещи на длъжника - юридическо лице.

Не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодек.

В нашето законодателство право да извършва налага запори, да описва имущество,да го продават, да предават деца, имат само съдебните изпълнители- частни и държавни, и публичните, когато става въпрос за задължения към държавата.

Зачестилите обаждания и изпратени съобщения от колекторски фирми към длъжници противоречи на приетите норми в държавата. Недопустимо е да се използва име на длъжностно лице- съдебен изпълнител и да се поставя императив от негово име, бе категорична Обретенова.

Чудно, защо Законът за извънредното положение е пропуснало да ограничи събирането на дългове от физически лица от  финасовите дружества събиращи дългове- колекторски фирми, а е посочил само, че до отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки.

Задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи, коментира още нашият събеседник.

Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ

Оператор: Любомир БАКЪРДЖИЕВ, БЛИЦ