КПКОНПИ прие решения за установяване на конфликт на интереси по отношение на двама общински съветници от Общински съвет – Благоевград.

На 22.12.2020 г. Общинският съвет в града е приел решение, с което, с оглед епидемиологичната обстановка, за определен период от време се освобождават от заплащане на наемни вноски наемателите на някои общински имоти /заведения за хранене/, а месечните наеми на други обекти /открити площи пред такива заведения/ се намаляват.

Предложението на кмета на общината за това е било докладвано на заседанието на Общинския съвет от Красимир Роячки, в качеството му на председател на Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране, и е прието от общинските съветници, като „за“ е гласувал и самият Роячки.

Към момента на приемане на това решение „Роячки“ ЕООД е наемател по два договора с Община Благоевград – за открита площ от 60 кв. м. за поставяне на маси пред заведение за хранене, на пл. „Г. Измирлиев“ в града и на открита площ от 74 кв. м. със същото предназначение, на пл. „Македония“. Дружеството – наемател е с едноличен собственик и управител - майката на съпругата на Красимир Роячки, като преди това е било притежавано от самите тях.

При сключване на посочените наемни договори с Община Благоевград, „Роячки“ ЕООД е било представлявано от съпругата на общинския съветник. Комисията приема, че гласувайки на 22.12.2020 г. „за“ намаляване на дължимите наеми, Красимир Роячки, вместо да се отведе, е действал в частен интерес – на майката на неговата съпруга, собственик на ЕООД, което преди това е било и негова собственост. Наложена му е глоба в размер на 5000 лв.

Подобно решение – за намаляване на размера на месечния наем по отношение на договори за общински имоти, наети с търговска цел, Общински съвет - Благоевград е приел и на 13.11.2020 г. „За“ е гласувала и общинският съветник Гергана Янчева.

Решението касае и майката на съпруга й – едноличен търговец, която наема още от 1997 г. общински терен, на който е изграден временен търговски обект от 72 кв.м. Янчева, като общински съветник, е реализирала конфликт на интереси, като, вместо да се отведе, е участвала в приемането на решение, което облагодетелства и свързано с нея лице. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв.