Първи случаи на опасния грип щам H1, разновидност на „Бризбейн”, са регистрирани в Бургас, пише Флагман.бг. Епидемиолози предричаха, че това ще се случи в средата на януари, но в Бургас вече има болни и нищо чудно заразата бързо да се разпространи.

Характерното на "Бризбейн", е че ни поваля само за 3-4 часа и е силно заразен. “Б­риз­бейн” во­ди до се­риоз­ни ус­лож­не­ния на ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща. Ви­ру­сът се пре­да­ва по въз­душ­но-кап­ков път от чо­век на чо­век. Пос­лед­ни­те из­след­ва­ния оба­че со­чат, че хо­ра­та мо­гат да се за­разят и от до­пи­ра с раз­лич­ни пред­ме­ти.

При­чи­на­та е, че ви­ру­сът мо­же да оце­лява някол­ко ча­са вър­ху банкнотите, кър­пи­те за ръ­це, дръж­ки­те на вра­ти­те, клю­чо­ве­те на лам­пи­те и на дру­ги мес­та. Гри­път по­раз­ява чо­век за брое­ни ми­ну­ти меж­ду 4 и 6 ча­са са нуж­ни на ви­ру­си­те, за да се нас­танят във всич­ки ор­га­ни.

Най-уя­зви­ми са бе­лият дроб, сър­це­то и цен­трал­на­та нер­вна сис­те­ма. Ус­лож­не­ния­та от бо­лес­тта чес­то мо­гат да пре­рас­нат в брон­хоп­нев­мо­ния и въз­па­ле­ния на нер­вна­та сис­те­ма, затова много доктори се презастраховат и изписват антибиотици.