Броят на леглата за COVID болни в София се увеличават. Това става със заповед на директора на СРЗИ д-р Данчо Пенчев, която влиза в сила от 21 януари. 

В момента броят на леглата е 1878. От петък те ще се увеличат на над 2000. 

Ето какви други мерки се въвеждат с новата заповед на Пенчев: 

На основание чл. 94а, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и ал. 4 и ал. 7 от Закона за лечебните заведения, чл. 63в от Закона за здравето във връзка със Заповед № РД 01-722/22.12.2020 г., изм. и допълнена със Заповед № РД-01-99/15.02.2021 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни мерки и дейности за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на областта, за осигуряване на лечението и хоспитализацията на пациенти с коронавирусна инфекция в зависимост от развитието на заболеваемостта, клиничната картина на заболяването, тежестта на състоянието и необходимостта от хоспитализация на такива пациенти, при съобразяване със стратегическата рамка в здравеопазването определена в Националният оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, одобрен от Министерския съвет, с цел създаване на организация, която да отчита спецификите и потребностите на територията на София-град и във връзка с Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, на основание чл. 8 в, ал. 1 и ал. 3 от Наредба № 49 от 18 октомври 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, получени уведомления от МБАЛ "Здравето-2012“ ООД, УСБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров“ ЕАД – София за увеличаване временно броя на болничните легла в лечебните заведения с по 10 /десет/ броя и предвид на наблюдаваните показатели, и достигната 14-дневна заболеваемост 1919,3 на 100 000 население на територията на София-град.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Определям задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или придружаваща инфекция със COVID – 19 в лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение на територията на София-град, съгласно Приложение № 1.

2. Отменям Заповед № РД-01-272/16.08.2021 г. на директора на Столична РЗИ изменена със Заповед № РД-01-286/26.08.2021г., Заповед № РД-01-289/30.08.2021г. и Заповед № РД-01-3/05.01.2022 г. на директора на Столична РЗИ.

3. Заповедта влиза в сила от 21.01.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на директора на Регионална здравна инспекция - Софийска област, на директора на Центъра за спешна медицинска помощ – София, на директора на СЗОК и на всички лечебни заведения за болнична помощ на територията на София – град - за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на АПК. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Неразделна част от настоящата заповед е Приложение № 1 - Болнични легла за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 на територията на София-град.