Европейският парламент одобри правила за отпуска по бащинство и за неподлежащото на прехвърляне право на родителски отпуск. Законодателството, договорено неофициално с министрите на ЕС, постановява минимални изисквания за всички държави членки, с цел да се насърчи представителството на жените на работното място и да се засили ролята на бащата в семейството.

Правото на поне десет работни дни платен отпуск по бащинство за бащите е предоставено около времето на раждането и трябва да бъде платено не по-малко от заплащането за отпуск по болест.

Евродепутатите също добавиха правото на два месеца неподлежащо на прехвърляне и платено право на родителски отпуск. Този отпуск следва да бъде индивидуално право, което създава подходящите условия за по-балансирано разпределение на отговорностите за полагане на грижи в семейството.

Предвижда се държавите членки да осигурят адекватно заплащане или обезщетение за минималния, неподлежащ на прехвърляне период за родителски отпуск. Отчита се, че използването на родителски отпуск често води до намаляване на семейния доход и по-високо платеният член на семейството (който често е мъж) трябва да може да се възползва от това право.

Държавите членки трябва да могат да предлагат поне 5 дни годишно отпуск за лицата полагащи грижи, за работници, които се грижат за роднина или член на същото домакинство, който има сериозно здравословно състояние или влошено състояние свързано с възрастта.

Държавите членки, които вече гарантират заплащане или надбавка от поне 65% от нетната заплата на работника, в рамките на период от поне 6 месеца родителски отпуск за всеки родител, могат да решат да запазят тяхната система.

Работещи родители или лица, полагащи грижи, ще могат да изискват корекция на работното време, което може да включва, когато е възможно, дистанционна работа или гъвкаво работно време. Когато се разглеждат молбите за гъвкаво работно време, работодателите може да вземат предвид не само собствените ресурси и оперативен капацитет, но и специалните нужди на родителите на деца с увреждания или продължителни заболявания, както и тези на самотните родители.

Законовите текстове бяха приети с 490 гласа "за", 82 гласа "против" и 48 гласа "въздържал се".

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки имат три години да приложат правилата.