Съветът на ЕС потвърди съгласието, постигнато между българското председателство и Европейския парламент, по нови правила за прилагане на наказателното право за борба с изпирането на пари. Целта е да се прекъсне достъпът на престъпниците до финансови средства, включително които се използват за терористични дейности. 

Основните цели на новите правила са:

да се установят минимални правила за определянето на престъпленията и на наказанията за изпирането на пари;

да се премахнат пречките пред трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество, като се установят общи разпоредби за подобряване на разследването на престъпленията, свързани с изпирането на пари;

правилата на ЕС да се приведат в съответствие с международните задължения, особено с произтичащите от Конвенцията на Съвета на Европа за изпиране, издирване и изземване на облагите от престъпление и за финансирането на тероризма (Варшавската конвенция) и съответните препоръки на групата за финансови действия (FATF).

За извършването на терористични или други престъпления са необходими пари. Предприемането на стъпки, които да осигурят наказание за дейностите, свързани с изпирането на пари, и възможно най-ефективно съдебно и полицейско сътрудничество в ЕС, ще спомогнат за намаляване на потока от парични средства в джобовете на престъпниците.

В окончателния текст, договорен между институциите на ЕС, се отбелязва, че дейностите, свързани с изпирането на пари, се наказват с лишаване от свобода за максимален срок от четири години.

Заедно с лишаването от свобода съдиите могат да налагат и допълнителни наказания (например временно или постоянно изключване от достъп до бюджетно финансиране, глоби).

Отегчаващи вината обстоятелства ще бъдат случаи, свързани с престъпни организации, или за престъпления, извършени при упражняването на определени професионални дейности. Държавите в ЕС могат също да определят тези отегчаващи вината обстоятелства въз основа на стойността на имуществото, сумата на изпраните пари или вида на престъплението (например корупция, сексуална експлоатация, пренос на наркотици).

Юридическите лица също ще носят отговорност за някои дейности, свързани с изпирането на пари, и може да понасят наказания (например изключване от бюджетни помощи, поставяне под съдебен надзор, съдебно заличаване).

Следващи стъпки

Предстои текстът да претърпи езикова редакция преди официалното му приемане от Съвета на ЕС и от ЕП. След това държавите в ЕС разполагат с 24 месеца за прилагане на новите разпоредби в националното си законодателство.

Контекст

Предложението беше представено от Европейската комисия през декември 2016 г., заедно с предложение за правила за взаимното признаване на решения за обезпечаване и отнемане. Двата текста са част от плана на ЕС за засилване на борбата с финансирането на тероризма и финансовите престъпления.