Агенцията ни похвали за ниския държавен дълг и за стабилния Валутен борд
<em>Moody's Investors Service повиши днес кредитния рейтинг на България от BАА 3 на BАА 2 със стабилна перспектива. Повишението е резултат от продължаващата фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на враждебна финансова среда в региона, съобщиха от Министерство на финансите.</em><br /> <br /> Moody&rsquo;s мотивира повишението на рейтинга с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на България - това ще доведе до последващо съкращаване на бюджетния дефицит под Маастрихтския критерий от 3% през настоящата година и до близък до балансирания бюджет през следващите години. <br /> <br /> Агенцията отчита усиления институционален капацитет, резултат от решителните усилия за увеличаване на усвояването на средствата от Европейския съюз, както и за реформиране на съдебната система и полицията с оглед укрепване на върховенството на закона. <br /> <br /> От Moody&rsquo;s подчертават силната ликвидност и капиталови буфери, както на финансовата система, така и на правителството на ГЕРБ, които са способни да поемат шокове, произтичащи от икономическата нестабилност в региона.<br /> <br /> &bdquo;Очакваме бюджетния дефицит на консолидирана основа да падне под 3% от Брутния вътрешен продукт (БВП) през 2011 г., което показват добрите резултати, постигнати през първата половина на годината&rdquo;, посочват от кредитната агенция. В допълнение, считат от Moody&rsquo;s, осъществяването на последните пенсионни реформи и фискалните правила в новия &quot;Пакт за финансова стабилност&quot; вероятно ще спомогнат доближаването на публичните финанси близо до баланса в средно- и дългосрочен план.<br /> <br /> Moody&rsquo;s оценява усилията на Министерството на финансите, което предприе сериозни действия по отношение на ключови мерки, като въвеждането на нови фискални правила и строги процедури за контрол върху разходите. Като допълнителен фактор за актуализация на рейтинга на България се изтъква силният капацитет на БНБ по отношение на поддържането на Валутния борд и прилагането на ефективно наблюдение и регулация на банковия сектор.<br /> <br /> В допълнение на новия &quot;Пакт за финансова стабилност&quot;, който задава прости, но стриктни правила, Конвергентната програма очертава план за практическо елиминиране на бюджетния дефицит през следващите три години, а Националната програма за реформи визира структурните реформи, които да отговорят на дългосрочните предизвикателства пред фискалната стабилност и производителността, следствие от натиска от застаряването на населението и намаляването на работната сила, посочват от Moody&rsquo;s Investors Service. <br /> <br /> От агенцията очакват още публичните финанси и българската банкова система да останат извън влиянието на гръцката дългова криза, благодарение на съществената ликвидност и капиталови буфери. /БЛИЦ <br />