131 лечебни заведения ще бъдат включени в проектното предложение на МЗ по процедурата BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“
 
Министерството на здравеопазването подготвя проектно предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Основната цел на процедурата е да осигури подкрепа за здравната система в България за ефективна реакция при възникнали кризисни ситуации чрез инвестиции в продукти и услуги. Реализацията на проектите ще осигури достъп до качествено лечение и развитие на телемедицината, повишаване качеството на медицинската помощ и преход към цифровизация на здравното обслужване.

Съгласно Насоките за кандидатстване  ще бъдат осигурени условия за поддържане на готовност в лечебните заведения за болнична помощ, които са държавна и/или общинска собственост за посрещане на нови заплахи от разпространение на инфекциозни заболявания.

За определяне на лечебните заведения за болнична помощ помощ – обекти на интервенция са разработени  критерии за включване. Предвид са взети следните параметри: провеждано лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, заплащано от НЗОК през последните 6 месеца; наличие на инфекциозна клиника/отделение в структурата на лечебното заведение; изпълнение на критериите за субсидиране по Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения; изпълнение на критериите за субсидиране на лечебни заведения за поддържане готовността на клиники/отделения по инфекциозни болести за оказване на медицинска помощ при епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за здравето и отговарящи на критериите за субсидиране.
В резултат от извършените анализи и прилагане на посочените критерии са определени 131 лечебни заведения за болнична помощ, разпределени в три инвестиционни групи по отношение на предвидената за закупуване медицинска апаратура:
 • Група I – лечебни заведения с разкрити структури по инфекциозни болести и/или спешна медицина;
 • Група II – специализирани болници за активно лечение по белодробни болести и специализирани болници за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания;
 • Група III – МБАЛ и СБАЛ в труднодостъпни и/или отдалечение райони, без инфекциозно отделение и/или спешно отделение, субсидирани по Наредба № 3 от 2019 г. и лечебни заведения, СБАЛ и ЛЗ, по чл. 10, ал. 3б, осъществяващи болнична помощ на специфични групи от населението и специализирани дейности по интензивно лечение, както и общински многопрофилни болници за активно лечение, провеждали заплатено от НЗОК лечение през последните 6 месеца на пациенти с коронавирусна инфекция и с разкрити структури по медицински специалности, пряко ангажирани с лечение на COVID-19, както и с налични медико-диагностични структури, осигуряващи 24-часов непрекъснат работен график.
Допълнително е извършено прецизиране на нуждите от извършване на СМР дейности в определените 131 лечебни заведения, като група I и група III са разделени на по две подгрупи.
 

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ ГРУПА I:

 1. ГРУПА I, подгрупа 1.1.

по ред

Име на ЛЗ

 1.  

МБАЛ-Благоевград“ АД

 1.  

МБАЛ Бургас“ АД

 1.  

МБАЛ Света Марина ЕАД, гр. Варна

 1.  

МОБАЛ Д-р Стефан Черкезов АД, гр. Велико Търново

 1.  

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово

 1.  

МБАЛ - Добрич“ АД

 1.  

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали

 1.  

МБАЛ „Проф. Д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч

 1.  

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр. Монтана

 1.  

МБАЛ Пазарджик“ АД

 1.  

МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД, гр. Перник

 1.  

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

 1.  

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

 1.  

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград

 1.  

МБАЛ Канев“ АД, гр. Русе

 1.  

МБАЛ Силистра“ АД

 1.  

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД, гр. Сливен

 1.  

МБАЛ „Д-Р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян

 1.  

МБАЛ „Св. Анна – София“ АД

 1.  

МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

 1.  

МБАЛ Търговище“ АД

 1.  

МБАЛ Хасково“ АД

 1.  

МБАЛ-Шумен“ АД

 1.  

МБАЛ „Св. Пантелеймо“ АД, гр. Ямбол

 1.  

СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София

 1.  

СБАЛДБ „Проф.Иван Митев“ ЕАД, гр. София

 1.  

МБАЛ „Света Анна“ АД, гр. Варна

 1.  

МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

 1.  

МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца

 1.  

МБАЛ „Д-Р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил

 1.  

МБАЛ – Асеновград” ЕООД

 1.  

МБАЛ-Пловдив“ АД

 1.  

УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД, гр. София

 1.  

УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ ЕАД, гр. София

 1.  

УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, гр. София

 1.  

МБАЛ НКБ“ ЕАД, гр. София

 1.  

МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

 1.  

УБ „Лозенец“ София


 


 

 1. ГРУПА I, подгрупа 1.2.

по ред

Име на ЛЗ

 1.  

МБАЛ „Ив. Скендеров“ ЕООД, гр. Гоце Делчев

 1.  

МБАЛ-Разлог“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Югозападна“ ЕООД, гр. Сандански

 1.  

МБАЛ Айтос“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Горна Оряховица

 1.  

МБАЛ-Бяла Слатина“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Стойчо Христов“ ЕООД, гр. Севлиево

 1.  

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Дупница

 1.  

МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом

 1.  

МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера

 1.  

МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово

 1.  

МБАЛ „Света Петка Българска“ ЕООД, гр. Нова Загора


 

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ ГРУПА II

по ред

Име на ЛЗ

 1.  

СБАЛПФЗ - Благоевград“ ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ -Бургас“ ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, гр. Велико Търново

 1.  

СБАЛПФЗ - Враца“ ЕООД

 1.  

СБАЛББ - Габрово“ ЕООД

 1.  

"СБАЛББ - Троян" ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ - Пазарджик“ ЕООД

 1.  

СБАЛ по белодробни болести – Перник“ ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков- Русе“ ЕООД

 1.  

СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София

 1.  

СБАЛПФЗ - София област“ ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ - Стара Загора“ ЕООД

 1.  

СБАЛПФЗ - Хасково“ ЕООД

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ ОТ ГРУПА III

 1. Лечебни заведения от група III, подгрупа 3.1.

по ред

Име на ЛЗ

 1.  

СБАЛО „Св. Мина“ ЕООД, гр. Благоевград

 1.  

КОЦ Бургас“ ЕООД

 1.  

СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков“ ЕООД гр. Варна

 1.  

КОЦ Враца“ ЕООД

 1.  

КОЦ Русе“ ЕООД

 1.  

СБАЛССЗ „Св. Екатерина“ ЕАД, гр. София

 1.  

СБАЛАГ „Майчин Дом“ ЕАД, гр. София

 1.  

І САГБАЛ „Св. София“ ЕАД, гр. София

 1.  

ІІ САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, гр. София

 1.  

УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, гр. София

 1.  

СБАЛХЗ ЕАД, гр. София

 1.  

СБАЛО ЕАД, гр. София

 1.  

КОЦ-Шумен“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД, гр. Пловдив

 1.  

І МБАЛ - София“ ЕАД

 1.  

ІІ МБАЛ – София“ ЕАД

 1.  

ІV МБАЛ – София“ ЕАД

 1.  

V МБАЛ – София“ ЕАД


 

 1. Лечебни заведения от група III, подгрупа 3.2.

по ред

Име на ЛЗ

 1.  

МБАЛ-Карнобат“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Поморие“ ЕООД

 1.  

МБАЛ – Девня“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Павликени“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, гр. Свищов

 1.  

МБАЛ -Белоградчик" ЕООД

 1.  

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй

 1.  

МБАЛ-Мездра“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Теодоси Витанов“ ЕООД. гр. Трявна

 1.  

МБАЛ-Балчик“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Ардино“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Живот+“ ЕООД. гр. Крумовград

 1.  

МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев“ ЕООД, гр. Момчилград

 1.  

"МБАЛ-Луковит" ЕООД

 1.  

"МБАЛ-Тетевен" ЕООД

 1.  

"МБАЛ- Д-р Георги Стоев - Шварц" ЕООД, гр. Троян

 1.  

МБАЛ-Берковица“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Велинград“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Белене“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Гулянци“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Левски“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Никопол“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Червен бряг“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Кнежа“ ЕООД

 1.  

МБАЛ – Първомай” ЕООД

 1.  

МБАЛ- Раковски” ЕООД

 1.  

МБАЛ-Исперих“ ООД

 1.  

МБАЛ Юлия Вревска“ ЕООД, гр. Бяла

 1.  

МБАЛ-Дулово“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Тутракан“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Девин“ ЕАД

 1.  

МБАЛ „Проф. д-р А. Шопов“ ЕООД, гр. Златоград

 1.  

МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ ЕООД, гр. Мадан

 1.  

МБАЛ-Ботевград“ ЕООД

 1.  

МБАЛ - Елин Пелин“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Проф. д-р Ал. Герчев“ ЕООД, гр. Етрополе

 1.  

МБАЛ - Ихтиман“ EООД

 1.  

МБАЛ – Самоков“ ЕООД

 1.  

МБАЛ – Своге“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Пирдоп“ АД

 1.  

МБАЛ-Гълъбово“ ЕАД

 1.  

МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък

 1.  

МБАЛ – Чирпан“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Омуртаг“ ЕАД

 1.  

МБАЛ-Попово“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Света Екатерина“ ЕООД, гр. Димитровград

 1.  

МБАЛ-Свиленград“ ЕООД

 1.  

МБАЛ-Харманли“ ЕООД

 1.  

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, гр. Елхово

СПИСЪК НА МЕДИЦИНСКАТА АПАРАТУРА ПО ГРУПИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ


 

 1. Медицинска апаратура за лечебни заведения от група I и група II:

Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти;

Система за назална високопоточна кислородна терапия

Изолационна носилка за остри заразни заболявания;

Кислородни бутилки 10 л.;

Кислородни бутилки 40 л.;

Апарати за кръвно-газов анализ;

Транспортен респиратор;

Дефибрилатори;

Пациентни монитори;

Реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи;

Преносими рентгенови устройства;

Електрокардиографи;

Ехографи;

Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване;

Количко-носилкa – хидравличнa, регулируемa.


 

 1. Медицинска апаратура за лечебни заведения от група III:

Система за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти;

Изолационна носилка за остри заразни заболявания;

Кислородни бутилки 10 л.;

Кислородни бутилки 40 л.;

Пациентни монитори;

Реанимационни пациентски легла – легла за интензивни грижи;

Преносими рентгенови устройства;

Електрокардиографи;

Ехографи;

Система за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване;

Количко-носилкa – хидравличнa, регулируемa.