В Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика през последните две години млади учени работят по проект “Връзка между витамин D статуса и качеството на сперматозоидите като фактор за оценка на мъжкото репродуктивно здраве”.

Той е финансиран от Фонд “Научни изследвания” на МОН по програма “Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2020 г.” 

В научния екип на проекта участват четирима постдокторанти от Медицински университет - Варна: гл. ас. Богдан Хаджиев, д.б., ръководител на проекта, гл. ас. Тодорка Сократева, д.б. и гл. ас. Айше Салим, д.б. - тримата от Катедрата по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, и ас. Галина Ненкова, д.б., ембриолог - Катедра по биология.

Каква е връзката на витамин D и фертилитета при мъжете, разговаряме с гл. ас. Богдан Хаджиев, д.б., ръководител на проекта.

♦ Богдан Хаджиев е главен асистент, доктор по биология във Факултета по фармация, катедра “Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика”, към МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна. Завършва висше образование магистър по биология през 2004 г. в университета на Валенсия. Придобити научни степени и заемани академични длъжности: “МУ - Пловдив”, специалност “Клинична Химия” - 2009 г., академично звание “Асистент” - 2014 г., МУ-Варна “Д-р Параскев Стоянов” - образователна и научна степен “Доктор” - 2018 г., академично звание “Главен асистент” - 2018 г.

♦ Областите на професионалните му интереса са: биохимия, клинична биохимия, молекулярна биология.

♦ Член е на: COB - Официална колегия на биолозите (Испания), HCPC - Health and care professions council (Великобритания).

♦ Преминал е специализации в Германия, университет “Александер Фриедрич” - Ерланген. Курс по усвояване на методите HPLC през 2009 г.

♦ През 2012 г. работи една година в Испания, Университетска болница “Д-р Песет Александре" - Валенсия, като специалист по клинична биохимия. Участва в проекти на тема “Корелации между витамин D и андрогени при бенигнени и малигнени заболявания на простата” към фонд “Наука” при МУ - Варна, “Проучване на молекулни механизми на действие на съдържащи сяра минерални води от варненския басейн върху човешкия  метаболизъм с оглед използването им като лечебно-питейно средство” към “Фонд научни изследвания” от Министерството на образованието и науката, “Витамин K - зависими gla-протеини - нови биомаркери за сърдечносъдова калцификация” към Фонд “Наука” при МУ - Варна, “Изследване на единични нуклеотидни полиморфизми в некодиращи РНК-и при пациенти с колоректален карцином с цел идентифициране на нови диагностични, прогностични и предиктивни биомаркери за българската популация” към “Фонд научни изследвания” от Министерството на образованието и науката.

Кои са факторите, които влияят на фертилитета на мъжете, както и интервюто с Богдан Хаджиев, четете в zdrave.to