Добилият печална слава шеф на Държавен фонд "Земеделие" Румен Поржанов отново е на път да предизвика страхотен скандал в земеделието. Медията ни научи, че държавният чиновник е уличен в ощетяването на цели общини заради безобразните насоки в Програмата за развитие на селските райони. Ужилените общини се готвят да подадат сигнал до компетентните органи.
Как започва всичко?
 

През юли 2016г. беше обнародвана Наредба 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.. По тази  подмярка „селските“ общини могат да кандидатстват за следните дейности:

1. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях;

3. изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони;

4. изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение;

5. изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни средства;

6. реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

7. изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства;

Максималният размер на финансовата помощ е различен за отделните дейности, като същият достига 3 000 000 евро за дейностите за реконструкция на общински пътища и водоснабдителни системи и съоръжения.
Съответно в Наредбата за прилагане на подмярката, са дефинирани критерии за оценка на различните видове проекти.
Така, след обнародването на Наредбата, българските общини се втурват да готвят проекти, предвид факта, че съгласно индикативния график се очакваше приемът да започне още през месец август.

На 02.08.2016г. беше публикувана Заповед за стартиране на прием по подмярката с начална дата 02.09.2016 и краен срок 03.10.2016г. Общините подават общо 925 проекта на обща стойност над 2 млрд. лева при наличен бюджет за финанисране от 667 млн. лева. Съответно, общините са подготвили проектите си съобразно дефинираните критерии за оценка, дефинирани в Наредбата.
Така, в средата на месец декември излиза новина в сайта на Държавен фонд Земеделие, че е готова предварителната оценка на проектите за общински проекти по подмярка 7.2

Какво е учудването на всички общини, кандидатствали по мярката, когато след проверка на статуса на проектите им, установяват, че същите са получили много по-малко точки от тези, които са заявили съгласно определените в Наредбата.

И изведнъж през декември, по времето на Коледните празници, когато вниманието на контролните органи е насочено към трапезите, Държавен фонд Земеделие публикува писмо от министъра на земеделието Десислава Танева, с което се дават Насоки за доказване на съответствие с изискванията

Интересно в случая е, че т.нар насоки всъщност представляват допълнителни ограничителни условия, допълнителни дефиниции, противоречащи изцяло на тези, описани в Наредбата. Явно по този начин Порожанов е опитал да отмести вниманието от себе си и да прехвърли отговорността за ужилените общини на Десислава Танева, която подвежда за пореден път. Още по-скандалноно е, че освен Танева, Порожанов забива нож в гърба на премиера Бойко Борисов и то само няколко месеца преди предсрочните парламентарни избори.

Скритият замисъл на Порожанов е всички общини, които са подготвили проектите си съгласно условията на Наредбата и „не знаещи“ за тези допълнителни Насоки, които се появяват месец след края на приема, да не се класират за разглеждане и техните проекти съответно да не бъдат одобрени и финансиран, а да се даде предимство на тези от тях, които щедро му се отплатят.
 

По този начин се създават условия за корупционни практики, които могат да изпепелят доверието на Брюксел и да доведат дори до спиране на еврофондовете.
           
Ощетените се питат защо се обнародват и публикуват нормативни актове, когато очевидно управляващите могат във всеки един момент да решат да не ги спазват и да правят самоволно каквото им е удобно?Това е въпрос, на който Порожанов съвсем скоро ще трябва да отговори, ако все пак успее да се задържи на поста си и при служебното правителство!

Припомняме, че в разгара на миналото лято служители на ДАНС проведоха спецакция в ДФ "Земеделие" и иззеха от сградата цели кашони с документи. Тогава Порожанов успя да излезе сух от горещата ситуация, но сега ситуацията е много по-сериозна.

Румен ИВАНОВ, БЛИЦ