Преките чуждестранни инвестиции за първите четири месеца на годината са а в размер на 1.2 млрд. евро, съобщиха от БНБ.
В края на юни международните валутни резерви на БНБ достигнаха 13.2 млрд. Евро. Реалният растеж на БВП през първото тримесечие достигна 7 процента като приносът на нетния износ за растежа за пръв път е положителен, а инвестициите в основни активи нарастват с 15 на сто в реално изражение.  Лихвените проценти по срочните депозити в левове и евро продължиха да се повишават в съответствие със засилените потребности на банките от ресурси за финансиране на кредитната им дейност. Кредитната активност на банките остава висока въпреки формирането на тенденция към забавяне на растежа на вземанията от неправителствения сектор.
През втората половина на 2008 г. се очаква запазване на икономическия растеж на ниво от над 6 процента на годишна основа. Дългосрочният инвеститорски интерес към страната ще поддържа висок притока на преки чуждестранни инвестиции и въпреки несигурността на международните финансови пазари от БНБ не очакват местните икономически агенти да имат проблеми с достъпа до външно финансиране. За очакваното у нас нарастване на лихвените проценти по кредитите ще допринесе и взетото от Европейската централна банка в началото на юли решение за увеличение на лихвения процент по основните рефинансиращи операции.

От средата на 2007 г. се наблюдава тенденция на повишаване на нивото на инфлация в световен мащаб, свързано с нарастването на цените на енергийните ресурси и храните. У нас през май инфлацията на годишна база достигна 14 процента, като цените на храните се увеличиха с 25 на сто. Очакванията на БНБ са годишния темп на повишение на цените да започне да се забавя през втората половина на 2008 г. и в края на годината да бъде около 8 процента. Тази оценка се основава на очакванията за значително нарастване на земеделското производство и предлагането на храни през втората половина на годината, както и при допускането за средна международна цена на суровия петрол от около 130 щ. долара за барел. /БЛИЦ