Средната брутна заплата през 2007 г., в сравнение с 2002 г., е нараснала с 67%. Увеличение на добавената стойност на един зает през този период е с 34%. Превишението на растежа на средната брутна заплата е с 33 пункта или 2 пъти над ръста на производителността на труда, сочи изследване на Българската стопанска камара.
През периода 2000 – 2007 г. увеличението на потребителските цени е 32.5%. Близо 60% от него е през 2006 и 2007 г., когато растежът на заплатите изпреварва значително производителността.

По-големите доходи на населението води до увеличение на дефицита по текущата сметка на страната. През 2007 г. той достигна 18% от БВП, а през първото полугодие на 2008 г. – 27.2%. Изследване на БСК за 2006 г. установи, че около 30 на сто от вноса са предмети за потребление, а 22% - минерални горива. Като се вземе под внимание, че немалка част от минералните горива се употребява от населението, този дял надхвърля 40%.
По-бързото увеличение на заплатите, в сравнение с производителността на труда, води не само до ограничава финансовите средства за разширяване и модернизиране на производство, но и до отнемане (на тази основа) на възможностите за генериране на повече средства за работна заплата.


През 2007 г. около 67% от преките чуждестранни инвестиции са за финансиране на банките в България и покупка на недвижими имоти. Световната финансова криза ще ограничи чуждестранните инвестиции за кредитиране на продажбите на недвижими имоти. Това ще се отрази и върху икономическия растеж на страната и производителността на труда.

 През 2007 г., в сравнение с 2005 г., брутните заплати в България са нараснали с 39%. Увеличението за този период за 27-те страни в ЕС е 10%, т.е. прирастът у нас е около 4 пъти по-голям. В сравнение с България, по-висок е темпът на растеж само в Естония – с 13 пункта, и в Литва – с един пункт.  По равнище на БВП на зает България е на последно място. Средното равнище за 27-те страни е 7.8 пъти по-голямо. Най-голямо е изоставането на България от Люксембург – 15.2 пъти, Ирландия – 12.5 пъти, Белгия – 10.6 пъти, Франция – 10.2 пъти, Швеция – 10.1 пъти. В Румъния производителността е по-висока с 47%, Латвия – 2.1 пъти, Литва – 2.3 пъти, Естония – 2.9 пъти, Полша – 2.9 пъти, Словакия – 3 пъти.

В страните от ЕС производителността изпреварва растежа на заплатите. През 2006, в сравнение с 2005 г., средно за 27-те страни увеличението на производителността е по-голямо от растежа на средния годишен доход на един зает в сектора „индустрия и услуги” с 1.1 пункта. Освен в България, растежът на заплатите е по-голям от растежа на производителността и в Латвия – с 4.9 пункта, Словакия – с 3 пункта, Белгия и Франция – с 0.4 пункта.


Според БСК по-бързото нарастване на заплатите е съществен фактор за ускоряване на инфлацията.  По-големият ръст на доходите води и до увеличение на дефицита по текущата сметка на страната.  Изпреварващото нарастване на работната заплата в сравнение с увеличението на производителността на труда свива инвестиционната активност и конкурентоспособността на икономиката, посочват от камарата.  Неефективната структура на прираста на БВП, както и на структурата на преките чуждестранни инвестиции, ще предопределят нисък темп на нарастване на БВП, а оттам и на производителността на труда, казват още от БСК. 

При тези условия продължаващата тенденция на изпреварващо нарастване на заплатите, в сравнение с производителността на труда, допълнително ще затрудни и усложни икономическия растеж на страната, особено в условията на глобална финансова и икономическа криза. /БЛИЦ