В Министерство на икономиката и енергетиката е получено уведомително писмо от Европейската комисия, във връзка със задължение за въвеждане в националното законодателство до 17 май 2008г. на Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги, съобщиха от министерството.
Европейската комисия очаква в двумесечен срок да получи информация от България за предприетите мерки и действия за транспониране на директивата и актовете, въвеждащи изискванията й в националното законодателство.
Повечето изисквания на директивата по отношение на задълженията за приемане на национални индикативни цели за енергийни спестявания и разработване на Планове за действие в областта на енергийната ефективност, съдържащи мерки за постигане на целите, са вече въведени с изменения и допълнения в Закона за енергийната ефективност .

Не бяха въведени текстовете, които касаят: търговците на енергия и техните задължения към крайните потребители; доброволните споразумения, като механизъм за повишаване на енергийната ефективност в индустрията; измерването и информативните сметки за енергийно потребление на крайните енергийни потребление.
Регламентирането на тези отношения е ново, както за страната така и за другите страни-членки. Беше необходимо да бъдат преценени спецификите на вътрешното законодателство, социалния и икономически отзвук от въвеждането на индивидуални цели за енергийни спестявания за търговците на енергия, особено като се има предвид, че с това се нарушава техния корпоративен интерес.
Текстовете бяха резултат от подробен анализ за отражението на директивата върху задължените лица и върху крайните потребители.
Този анализ също така беше основа за разработването на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010г., съгласно чл. 14, ал.2. от Директива 2006/32/EО. Планът е одобрен от ЕК без забележки и е посочен като един от най-добрите.
За пълно въвеждане в българското законодателство изискванията на Директивата е разработен проект на нов Закон за енергийната ефективност, уреждащ обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. Проектът на закон е одобрен на заседание на Министерския съвет на 17 юли 2008г.
Информацията, която се очаква от българската страна, ще бъде предоставена в срок на ЕК, заключават от министерството.  /БЛИЦ