- Инж. Спасов, какви са проектите, към които Европа се фокусира за енергийния преход?

- Работи се активно за развитие на технологиите за производство на зелен водород, миксирани с биогаз и природен газ за осигуряване на текущия електропроизводствен режим до 2030 година, а след това постепенно преминаване само на водород и ВЕИ.

ТЕЦ Бобов Дол разработи стратегия за намаляване на мощностите на въглища и постепенно премахване като основно гориво за производство на електрическа енергия.

Какво включва стратегията на ТЕЦ Бобов Дол за декарбонизация? Напомнете на читателите каква е инсталираната мощност в момента?

- ТЕЦ Бобов Дол притежава 3 енергийни блока с обща инсталирана мощност от 630 мв електрическа енергия.

Планираме да бъде изградена нова инсталация, състояща се от комбиниран парогазов цикъл от 180 мв електрическа енергия и парна турбина. Съвсем скоро предстои да стартират строителните дейности за свързване на Централата с националната газопреносна мрежа, което ще позволи производство на енергия от природен газ.

Строим огромен фотоволтаичен парк на територията на рекултивиран сгуроотвал с обща площ от 1400 дка. Фотоволтаичният парк трябва да бъде завършен още в края на годината или началото на следващата. Отделили сме заслужено място и на използването на водород. Това ще стане възможно чрез инсталиране на електролизери за производство на водород от енергията, генерирана от фотолтаичния парк.

- Всичко на думи изглежда добре, но помислили ли сте и за съхранение?

- Да, със сигурност модерните централи трябва да мислят не само за производство, а и за съхранение на зелена енергия, защото не бива да забравяме, че производството на енергия от фотоволтаици не е равномерно, така както е при въглищата и природния газ.

Ще инвестираме в батерии за съхранение на енергията, произведена от фотоволтаичния парк. За целта ще са ни необходими още свободни площти, за това сме предвидили да отделим терени от мините в Бобов Дол и от сгуроотвала, който използваме в момента.

- Тези проекти са изключително иновативни за България. Можете ли да ни кажете в цифри колко литра вода са необходими за добив на единица водород, както и колко водород се влага за производството на 1 мв електрическа енергия. Ще бъде интересно за нашите читатели.

- Според нашите разчети за производството на 1 кг водород са необходими 10 литра вода. Съответно за производството на 1 мв електрическа енергия са необходими около 30 кг водород.

Разходът на вода при производството на водород е 6 пъти по-малък в сравнение с разхода на вода при производството на енергия от въглища. Следователно с преминаването към производство на зелена енергия ще намалим и разхода на вода.

- Желаем Ви успех в енергийната трансформация!

- Благодаря!