В Министерство на туризма са постъпили писма, жалби и сигнали от потребители, съдържащи твърдения за некоректно отношение от страна на туроператора „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД към клиенти за некоректно изпълнение на туристически пакети за неосъществени пътувания, както и за невъзстановени заплатени суми по сключени договори за туристически пакети, които не са реализирани.

„Правихме много опити – аз и моята клиентка, за да си възстановим парите, но те само лъгаха, а сега не вдигат телефони и не отговарят на имейли. Ние веднага изпратихме имейла и на клиентката – тя се е свързала с Алианц и от там са и казали че имат много пари да изплащат… И това е от 2 месеца! А ние чак сега разбираме. Направо съм възмутена!“, сподели пред Bgtourism.bg партньор на туроператора, който едва миналата седмица е получил писмо, с което „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ информира как могат да си получат средствата от застрахователите за нереализирано пътуване от април 2020 г.

Във връзка с писма, жалби и сигнали от потребители, Министерство на туризма сезира Комисия за защита на потребителите – за извършване на проверка по изложените твърдения в жалбите и сигналите и Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ) – за извършване на контролна проверка на „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД по реда на Закона за държавна финансова инспекция.

Министерство на туризма е администратор на схеми и мерки за подкрепа на туристическия сектор за овладяване на последствията от ограничителните мерки във връзка с COVID-19. След извършена проверка в Система за управление на националните инвестиции е видно, че „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД е получил финансови средства за възстановяване на дължимите суми към клиенти, както и за осигуряване ликвидност на предприятието. Предвид това и във връзка с получените жалби и сигнали, Министерство на туризма сезира АДФИ.

Съгласно предоставена информация от АДФИ, финансовата инспекция, която ще извършат на „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД, е свързана с проверка на законосъобразност и документална обоснованост при разходването и отчитането на получена от МТ безвъзмездна финансова помощ по схеми за държавни помощи, свързани с компенсиране на загуби и преодоляване на последствията от негативното въздействие на COVID-19 за периода 01.04.2020 г. до 30.04.2022 г.

Секциите в менюто в интернет страницата на „Дрийм Холидейс БГ“ ЕООД препращат към страницата на „Лъкшъри Холидейс“ ЕООД, установи проверка на Bgtourism.bg. Има ли лиценз „Лъкшъри Холидейс“ ЕООД и какви мерки ще предприеме Министерството на туризма на база на дейността, която новата компания вече развива дейност в онлайн пространството?

По отношение на „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД:

Към 19 август 2022 г. в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от Националния туристически регистър (НТР), има вписани данни за регистрирано дружество „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД, с издадено удостоверение № РК-01-6880/21.12.2011 г. за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. В качеството му на туроператор „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД има валидна сключена застраховка „Отговорност на туроператора“ със застраховател ЗД ЕВРОИНС АД с № 03700100003718/08.02.2022 г., със срок на валидност от 09.02.2022 г. до 08.02.2023 г., с лимит на отговорност 350 000 лв.

НТР е публично достъпен и можете да видите описаните по-горе данни на следния линк: https://ntr.tourism.government.bg/Registration.nsf/detail.xsp?id=2C0B4A83D7D1D741C225796D0059A266

В случай на настъпване на промяна по отношение на вписаните данни и обстоятелства в НТР, същите ще бъдат своевременно отразени в НТР.

В Министерството на туризма е постъпило уведомление от Невена Николова, управител на „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД, с което информира МТ, че дружеството преустановява дейност и е стартирана процедура по обявяване в несъстоятелност, поради неплатежоспособност.

Съгласно разпоредбите на Закона за туризма, по мотивирано предложение на Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА), министърът на туризма със заповед заличава регистрацията, ако регистрираното лице е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

Видно от данни в Търговския регистър за „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД е, че има подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност за дружеството, входирана до Софийски градски съд на 05.08.2022 г., с дата на обявяване: 08.08.2022 г., поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост.

Видно от горното, към 19 август 2022 г. „ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ ЕООД не е обявено в производство по несъстоятелност.

По отношение на „ЛЪКШЪРИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД:

В Министерство на туризма е подадено заявление-декларация от „ЛЪКШЪРИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД за регистрация за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. Към момента служебно се проверяват законови обстоятелства, касаещи регистрацията за извършване на туристическата дейност.

Към 19.08.2022 г. в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, част от НТР, няма вписани данни за регистриран туроператор и/или туристически агент „ЛЪКШЪРИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД и съответно няма издадено удостоверение за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност на „ЛЪКШЪРИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД.

Съгласно Закона за туризма, Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона, на туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги.

Председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица в резултат на контрола, прилага принудителна административна мярка „спиране на дейността“ при извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност без удостоверение за регистрация, съгласно разпоредбите на Закона за туризма.

В резултат на извършена проверка от страна на ЕКРТТА и установено обстоятелство, че чрез активен електронен сайт https://www.luxuryholidays.bg „ЛЪКШЪРИ ХОЛИДЕЙС“ ЕООД предлага за продажба туристически пакети без да е регистриран като туроператор и туристически агент, Министерство на туризма предприе действия като незабавно сезира Комисия за защита на потребителите за извършване на спешна проверка в рамките на тяхната компетентност.

„ДРИЙМ ХОЛИДЕЙС БГ“ са потърсени за коментар от репортери, но никой не вдигнал на посочените телефони в интернет страницата на туроператора.

ТУРОПЕРАТОРЪТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ СИ:

Всички клиенти с неосъществени пътувания по договори за продажба на туристически пакети могат да предявят щета към застрахователните компании за възстановяване на заплатените суми с 5 /пет/ годишна давност по застраховка професионална отговорност на туроператора, както следва:

Договoри сключени през 2019 г. към „Застрахователно Акционерно Дружество Армеец“ АД
Адрес: ул. „Стефан Караджа“ №2, гр. София
Застрахователна полица: 19 100 1315 0000824473
Срок на валидност: 08.01.2019 г. – 07.01.2020 г.
Застрахователно покритие: 450 000.00 лева

Договoри сключени през 2020 г. към Застрахователно Акционерно Дружество „Алианц България“
Адрес: бул. „Княз Дондуков“ № 59, гр. София
Застрахователна полица: 13160203830000001
Срок на валидност: 15.01.2020 г. – 14.01.2021 г.
Застрахователно покритие: 700 000.00 лева

Договoри сключени през 2021 г. към Застрахователна Компания „Лев Инс“ АД,
Адрес: бул. „Симеоновко шосе” №67А, гр. София
Застрахователна полица: 00080001/13062110000034
Срок на валидност:15.01.2021 г. – 14.01.2022 г.
Застрахователно покритие: 25 000.00 лева

Договори сключени през 2022 г. към „Застрахователно дружество Евроинс“ АД,
Адрес: бул. „Христофор Колумб“ №43, гр. София
Застрахователна полица: 03700100003718
Срок на валидност: 09.02.2022 г. – 08.02.2023 г.
Застрахователно покритие: 350 000.00 лева
Сподели публикацията

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук