Националната ветеринарномедицинска инспекция е установила нарушения в техническата документация на предприятия от млечно-преработвателната промишленост след проверка на 193 фирми.
Проверките са били предизвикани от публикации за допуснати нарушения при свободното движение на хранителни продукти от животински произход от страните-членки към България и износ за трети страни, както и за неправилно влагане на добавки към хранителните продукти от животински произход. НВМС е инспектирала всички предприятия, произвеждащи млечни продукти и малотрайни колбаси в това направление.
В 5 предприятия е установено влагане на кондензирано и сухо мляко, без да е отразено в технологичните документации. В 10 предприятия е отразено влагането на въпросната добавка, но не е отразено върху етикета на готовия продукт.

Нарушения са установени в търговската мрежа, където при определени случаи на предлагане на кисело мляко не е било отбелязано влагането на сухо мляко. Проверките са установили, че влаганите в млечните продукти кондензирани и сухи млека не представляват повече от 0, 35% от общото количество произведено в страната сурово мляко.
В месопреработвателните предприятия в направление малотрайни колбаси и млени месни заготовки са проверени 289 предприятия. Установено е коректно отразяване в технологичните документации на влаганите добавки, като само в 4 предприятия е констатиран по-голям процент на влагането на тези добавки.
В търговската мрежа са проверени 2065 обекта. Нарушенията са свързани с липса на търговски документи или не вписване на партидния номер на продукта в наличната документация.
311 предписания за отстраняване на констатираните несъответствия и 105 акта за установяване на административно нарушение са издадени от инспекторите на ДВСК при проверките в двете направления. Връчени са още 6 разпореждания за унищожаване на храни от животински произход и 2 разпореждания за спиране на дейност.
НВМС информира още, че за Македония, Сърбия, Хърватска и Косово от годишното производство на месо от едри преживни животни, което е около 12 000 тона, страната ни е изнесла 9 тона говеждо и 16 тона свинско месо. До 1 август 2008 г. България нямаше право да изнася за страните членки и за трети страни термично непреработено свинско месо. /БЛИЦ