ИНСА СПИРИТ” АД има намерение да изгради преносен газопровод за Биорафинерия и Автоматична газорегулираща станция.

Ето и цялото съобщение:

ИНСА СПИРИТ” АД
Обл. Пловдив, община Раковски, с. Стряма, местност „Перселик“, административна сграда ИНСА ОЙЛ на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

У В Е Д О М Я В А
всички заинтересувани лица за своето инвестиционно намерение - Изграждане на преносен газопровод за Биорафинерия и Автоматична газорегулираща станция (АГРС) в ПИ 4.406 УПИ I-501.1647,501.1811, кв.1 по кадастъра и регулационен план на с. Белозем, общ. Раковски, обл. Пловдив.