След като миналия петък (8 август 2008г.) Агенцията за приватизация в качеството си на продавач и “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД, като купувач, подписаха официално приватизационния договор за продажбата на 70% от капитала на “Параходство Български морски флот” ЕАД, днес консорциумът плати цената по сделката, която възлиза на 440 100 000 лв., след което АП прехвърли собствеността върху 7 631 460 броя акции в полза на “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД. , съобщиха от пресцентъра на агенцията.
БЛИЦ припомня, че Кей Джи Маритайм Шипинг” АД,  София през май  беше определено за участник, спечелил конкурса за продажба на 70% от акциите на „Параходство БМФ”. Покупната цена е 440 100 000 лв., а инвестиционната програма за 10 години – 779 880 000 лв.
Договорът задължава купувача за срок от 10 г. да запази предмета на дейност на дружеството; да не допуска лидвидацията или обявяването му в несъстоятелност; да не подкрепя под никаква форма преобразуването му – чрез вливане, разделяне, сливане или отделяне; да не намалява придобитото акционерно участие. За срок от 5 години купувачът няма право да променя акционерната си структура и разпределението на капитала си. До изпълнение на поетите от него задължения с договора, купувачът не може също да намалява държавното участие в капитала на дружеството.

Бизнес програмата на “Кей Джи Маритайм Шипинг” АД, залегнала като задължение в проектодоговора, предвижда купувачът да поддържа средногодишно общ тонаж на корабите на дружеството не по-малък 1 300 000 DWT, като поне 60% от общия тонаж на корабите плават под знамето на България или на друга държава-членка на ЕО или ЕИП. Средната възраст на тези кораби трябва да бъде намалена под 20 години.
В проектодоговора са регламентирани и социалните ангажименти на купувача, които предвиждат заплащането на плавателния състав да бъде увеличавано с 15% средногодишно, а средносписъчната му численост да е 2851 души през първа година, 2594 души – през втората, и 2360 души – от трета до десета година.
Документът съдържа гаранции за изпълнение на следприватизационните задължения и неустойки за нарушаването им. /БЛИЦ