Общият доход средно на лице от домакинство през април 2009 г. е 304.36 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. нараства с 8.3%. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсии. Техният относителен дял в общия доход за месеца е 79.9%. Общото за тях е, че в абсолютна стойност продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и при направените сравнителни анализи за първите три месеца на тази година, отчете Националният статистически институт.
Наблюдава се известно изменение в структурата на общия доход по отношение на източниците, които го формират.<br /> На първо място работната заплата, като основен източник на доход на домакинствата, нараства и достига 160.40 лв. средно на лице от домакинството, което е с 7.8% повече спрямо същия месец на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход е 52.7%.<br /> <br /> Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 4.7 процентни пункта и съставлява 27.2% от него. За сравняваните едноименни месеци доходите от пенсии нарастват &ndash; от 63.28 лв. на 82.64 лв. средно на лице от домакинство или с 30.6%.<br /> <br /> През април 2009 г. доходите от самостоятелна заетост намаляват спрямо същия месец на миналата година - със 17.4%, като достигат 20.15 лв. средно на лице от домакинство. Техният относителен дял в общия доход също намалява &ndash; с 2.1 процентни пункта и заема 6.6% от неговата структура.<br /> <br /> Другите доходи от социално осигуряване и социални помощи през април 2009 г. имат сравнително малко значение за формирането на общият доход на домакинствата. Те нарастват за периода с 45.2%, като достигат 10.22 лв. средно на лице, а относителният им дял се увеличава с 0.9 процентни пункта и представлява 3.4% от неговата структура.<br /> <br /> Общият разход на лице от домакинство през април 2009 г. е 274.22 лв. и нараства спрямо същият месец на 2008 г. с 2.8%. Най-съществените пера при неговото формиране са разходите за храна и разходите за жилище - енергия, горива и вода, които представляват 52.5 % от всички разходи. <br /> Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. През периода се наблюдава слабо увеличение на тези разходи - с 2.3% и през април 2009 г. те са 104.72 лв. средно на лице в домакинството. Техният относителен дял в общия разход слабо се понижава с 0.2 процентни пункта и достига 38.2%.<br /> През април 2009 г. спрямо същия месец на предходната година разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) нарастват от 40.94 лв. през април 2008 до 47.91 през април 2009 г. средно на лице от домакинство. Делът им в общите разходи отчита увеличение с 2.2 процентни пункта и представлява 17.5% от него през април 2009 година.<br /> Разходите за здравеопазване нарастват с 15.0% през април 2009 г. и възлизат на 14.36 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 5.2 %, което е с 0.5 процентни пункта повече спрямо същия месец на 2008 година.<br /> Намаляват разходите за транспорт и съобщения със 7.6% и достигат 27.70 лв. средно на лице, а относителният им дял намалява от 11.2% на 10.1%.<br /> Увеличават се разходите за алкохолни напитки и цигари с 9.4 % и през април 2009 г. те възлизат на 12.56 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.6 %, което е с 0.3 процентни пункта повече от април 2008 година.<br /> Разходите за облекло и обувки намаляват със 7.0% и през април 2009 г. те са 9.06 лв. средно на лице. Делът им в общия разход също намалява от 3.7% на 3.3%.<br /> Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през април 2009 спрямо същият месец на 2008 г. се променя както<br /> следва:<br /> - намалява потреблението на: хляб и тестени изделия - от 9.2 кг на 8.8 кг, зеленчуци &ndash; от 4.2 кг на 4.1 кг и месни произведения &ndash; от 1.2 кг на 1.1 кг;<br /> - увеличава се потреблението на: месо &ndash; от 2.7 кг на 2.9 кг, картофи &ndash; от 2.2 кг на 2.4 кг и плодове &ndash; от 1.3 кг на 1.8 кг;<br /> - не се променя потреблението на: прясно и кисело мляко, сирене, яйца,<br /> олио, зрял фасул и захар. /БЛИЦ<br />