Финансирането на ВЕИ-та е твърде щедро в актуализираната версия на Националния план за възстановяване и устойчивост, написан от служебното правителство. Тъй като те вече могат да бъдат реализирани на пазарен принцип, субсидирането следва да бъде насочено към значително по-важните теми за енергийно производство и управление на потреблението на микро и местно ниво.


Това е позицията на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) по повод четвъртата версия на Плана, пише Труд бг.

Те също допълват, че посочените като реформи мерки за стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ фактически са проектни предложения, които следва максимално да са насочени към пазарната реализация, когато са достигнали зрялост.

Сред критиките им към Плана по стълба “Зелена България” е и липсата на обща визия за енергийната трансформация на комплекса “Марица изток”.

Според синдикалните експерти липсата на взаимовръзка с начините за постигане на справедлив преход могат да доведат до твърде бързо спиране на работата на ключови енергийни обекти по икономически причини.

В Плана са посочени няколко важни реформи в сектора на енергетиката, но липсват национални стратегически документи, които да осигуряват обвързаност с плановете за развитие.

Посочените Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., (която не е приета) и ИПЕК, (който е разработен при значително по-ниски цели за намаляване на въглеродните емисии), не могат да заместят липсата на стратегическа визия за развитие на отрасъла, посочват синдикалните експерти.

“Не разбираме логиката, по която се отхвърлят с лека ръка 847 млн. лв. безвъзмездни средства за рехабилитация на хидромелиоративните съоръжения”, допълват синдикалистите по повод новите разчети на Плана.

Институтът за енергиен мениджмънт критикува плана

Намалиха парите за саниране заради ВЕИ

Липсва цялостна визия

Липсват изчисления за новата газова централа в ТЕЦ “Марица Изток - 2”.

Институтът за енергиен мениджмънт разкритикува поредната промяна в Национален план за възстановяване и устойчивост на България, която направи служебното правителство.

В хода на разработване и представяне на различните варианти на плана не става ясна каква е цялостната визия за формиране на енергийния микс и как предвидените действия по него ще допринесат в това отношение, посочват в свое становище експертите.

Според тях особено показателен е фактът, че в различните варианти на плана ролята на природния газ като заместващо гориво се променя, но не е пояснено на каква база са правени съответните изчисления, какви презумпции отразяват и какъв реално ще бъде ефектът от съответните проекти.

В този контекст напр. не е ясно как е определено, че предвидената за изграждане високоефективна газова централа с комбиниран цикъл ще замени посочените 1 GW от въглищните мощности в ТЕЦ “Марица Изток - 2” и др., пише в становището.

От института посочват, че се увеличават средствата по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост от около 3,6 млрд. лв. до около 4,3 млрд. лв., което се дължи изцяло на две нови предложения, които не са обсъждани досега:

Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.7 GW ВЕИ и батерии и Схема за подпомагане на процеса на декарбонизация чрез изграждане на високоефективна газова централа с комбиниран цикъл, заместваща минимум 1.0 GW от въглищните мощности в ТЕЦ “Марица Изток - 2”.

В същото време обаче се намаляват предвидените средства за изграждане на инфраструктура за пренос на водород и нисковъглеродни газообразни горива за захранване на електроцентрали и други потребители във въглищни региони в България, енергийна ефективност в сграден фонд и др., категорични са експертите.

1,5 млрд. лв. за нисковъглеродна енергетика

Предвиждат прекалено много средства за „Зелена България“

Настояват ТЕЦ “Бобов дол” да бъде включен в Плана

Енергийната инфраструктура в комплекса ТЕЦ “Марица изток 2” да се обнови, настояват синдикалисти.

Експертите от КНСБ критикуват и общото разпределение на средствата от Плана за възстановяване по основните направления.

Например, за “Справедлива” и “Свързана” България са предвидени съответно по едва 18% и 17,8% от общия ресурс на целия План, докато за “Зелена България” са отделени 36,8%, а за “Иновативна България” - 27,4%.

Над 1,5 млрд. лв. безвъзмездни европейски средства за нисковъглеродна енергетика са предвидени в новия, ревизиран от служебното правителство План за възстановяване и устойчивост.

Те ще се разпределят за ВЕИ, геотермална централа, производство на водород и поставяне на фотоволтаици на покриви. Но за тяхна сметка са орязани важни инфраструктурни проекти, като например изграждането на газопровод до ТЕЦ “Бобов дол” изцяло е отпаднало от Плана.

Експертите от Конфедерацията на независимите синдикати в България настояват ТЕЦ “Бобов дол” бъде включен отново в Плана за възстановяване.