Министерство на финансите оповести структурата и вида на разходите за месец декември 2021 година, след като лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов напусна коалицията и заяви, че правителството на Кирил Петков е изхарчило най-голямата сума в историята на България - 9 млрд. лева за 9 ден.

Информация за структурата и вида на разходите за месец декември 2021 г.

Традиционно през месец декември са концентрирани значителни по размер разходи, които превишават отчетените през предходните месеци на годината. 

През последните 20 години, без изключение, включително и за годините, за които в годишен план е отчетен бюджетен излишък, размерът на разходите през месец декември е съществен.

Статистическите данни на Министерството на финансите показват, че през всичките години след 2000 г. бюджетните разходи по КФП за декември превишават постъпленията за месеца и на месечна база е отчетен дефицит по КФП. Причините за това са различни, но основните са:

  • Сезонният характер на редица разходи и тяхното нарастване през есенно-зимния период в рамките на одобрените разходи за годината;
  • Сезонност при капиталовото строителство и ремонта на инфраструктурни обекти, във връзка със строителния сезон и процедурите по ЗОП;
  • Преструктуриране на разходите и одобряване на допълнителни разходи за приоритетни политики, мерки и проекти;
  • Одобряване на допълнителни разходи с решение на Народното събрание и/или с актуализация на бюджета и други.
  • Основната част (77,6 %) от разходите за месец декември 2021 г. са отчетени от две бюджетни системи – държавен бюджет (41,6 %) и бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (36,0 %). Следват отчетените разходи по бюджетите на общините (13,6 %), разходите по бюджетите по чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и Селскостопанската академия (6,2 %) и разходите по сметките за средства от ЕС (вкл. ДМП) - с относителен дял в общо разходите по КФП от 2,5 процента.

Основната част (77,6 %) от разходите за месец декември 2021 г. са отчетени от две бюджетни системи – държавен бюджет (41,6 %) и бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (36,0 %).

Следват отчетените разходи по бюджетите на общините (13,6 %), разходите по бюджетите по чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и Селскостопанската академия (6,2%) и разходите по сметките за средства от ЕС (вкл. ДМП) - с относителен дял в общо разходите по КФП от 2,5 процента.

 

При съпоставянето на разпределението на разходите по КФП по бюджетни системи за месец декември 2020 г. и 2021 г. се очертават основните направления на извършените разходи през последния месец на годината.

Основните направления, по които нарастват разходите за декември 2021 г. спрямо отчетените за същия месец на предходната година са социалната сфера и прилаганите през 2021 г. нови програми за компенсиране на небитовите потребители на електрическа енергия за справяне с последиците от съществените и неблагоприятни колебания на цените на електрическата енергия, в т.ч.:

Министерство на енергетиката + 1,297,3 хил. лв.
ДОО: + 818,9 хил. лв.
Общо: + 2,116,2 хил. лв.

Наблюдава се и намаления по други бюджети, с което нетният ръст на разходите по КФП за декември 2022 г. спрямо същия месец на 2021 г. е в размер на 1,149.1 хил. лв., който е по-малък от посочения ръст в Министерство на енергетиката.

От разходите по държавния бюджет посочените в таблицата първостепенни разпоредители с бюджет формират 82,2% от разходите за декември 2021 година. С най-голям размер на разходите за декември 2021 г. е Министерството на енергетиката (1 316,4 млн. лв.).

Подробният разчет на МФ вижте тук