Международната рейтингова агенция Moody`s потвърди рейтинга на държавните облигации на България на ниво Baa2, с перспектива "стабилна". Решението отразява баланса между стабилната бюджетна позиция, устойчивото икономическо възстановяване и инициираните реформи, спрямо рисковете от появата на външни шокове, като негативни ефекти от ситуацията в Гърция или политически рискове - отбелязват от българското министерството на финансите.
Един от основните фактори за решението на агенцията е по-ниското ниво на държавния дълг в сравнение с останалите страни в тази кредитна категория (Baa2). Moody`s оценява като стабилно текущото ниво на дълга, измерено като процент от БВП, отчитайки ангажимента на българското правителство за провеждане на фискална консолидация, която да не възпрепятства икономическия растеж.<br /> <br /> От агенцията определят дълговата позиция на страната като източник на значителна финансова гъвкавост и потенциал за противодействие на шокове по отношение на бюджетния баланс. Въпреки рисковете, свързани с осъществяването на фискалната консолидация, предприетите вече и анонсирани от правителството мерки показват намерение за ограничаване на разходите и задържане на нивото на дълга чрез постепенно намаление на фискалните дисбаланси.<br /> <br /> Друг фактор за решението на Moody`s е устойчивото икономическо развитие и подобряващи се перспективи пред растежа на БВП в средносрочен план. От рейтинговата агенция очакват през 2015 г. българската икономика да нарасне с 1,3% и 1,8% през 2016 г., като през настоящата година растежът може да се окаже и по-висок в резултат на силния износ. Очаква се подобрение на пазара на труда, което ще има благоприятно влияние върху икономиката, докато подобрените перспективи пред европейската икономика ще спомогнат за растежа на българския износ.<br /> <br /> Според Moody`s структурните пречки пред икономическия растеж се обуславят от високата младежка безработица, предизвикателствата, свързани с демографската ситуация, застаряването на населението и други. Сред факторите, посочени от анализаторите на кредитната агенция, са и последователните реформи за подобряване на регулаторната рамка за финансов надзор, с цел намаляване на риска в банковия сектор.<br /> <br /> От Moody`s очакват наблюдаваното подобрение във външната позиция да продължи, като свиването на търговския дефицит ще се отрази в нарастване на излишъка по текущата сметка, а входящите преки чуждестранни инвестиции да се запазят стабилни.