През второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 262.8 хиляди, от които 1 733.2 хиляди мъже и 1 529.7 хиляди жени.
 

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 54.7%, като при мъжете този дял е 60.5%, а при жените - 49.2%, съобщиха от НСИ.
 
През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 142 хиляди, от които 82.7 хиляди (58.2%) са мъже и 59.3 хиляди (41.8%) - жени.
 
Коефициентът на безработица е 4.2% и в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. намалява с 1.3 процентни пункта, като при мъжете намалението е от 6.1 на 4.6%, а при жените - от 4.7 на 3.7%.
 
По предварителни данни през второто тримесечие на 2019 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 11.0% спрямо второто тримесечие на 2018 година.
 
Увеличението в индустрията е с 9.8%, в услугите - с 11.1%, и в строителството – с 10.6%. Според бизнес анкетите на НСИ през септември 2019 г. 32.0% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
 
През юни 2019 г. средната работна заплата е 1 253 лв. и нараства с 0.6% в сравнение с предходния месец. Спрямо юни 2018 г. ръстът е 12.0%.