Два проекта по оперативна програма „Административен капацитет“ на ЕС внесе община Пловдив, съобщи ресорният заместник-кмет Марта Божикова.
Първият проект е по приоритетната ос „Добро управление – Прозрачна и почтена администрация“ и е озаглавен „Повишаване на прозрачността и подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до информация за териториалното управление на общината”. Целта му е разработването и внедряването на информационна система за устройство на територията, а общата му стойност възлиза на 536 075 лв. Сумата се поема на 100 процента от програмата на ЕС. Основната функция на информационната система ще бъде създаването на публични регистри, които да улесняват управлението и създаването на Общия устройствен план на града. Създадената база данни периодично ще се допълва и на гражданите на Пловдив ще се предоставя достоверна и актуална информация. Ако проектът бъде въведен в практиката, ще се подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса – от една страна. От друга страна чрез информационната система ще се увеличи достъпът на гражданите до 80% от административните услуги в областта на строителството и устройственото планиране. По проект информационната система ще бъде въведена в шестте районни кметства , а осъществяването ще отнеме 12 месеца. Очакваните ползи от проекта са да се повиши информираността на населението за прилагането на урбанистичните планове на общината, както и териториалното управление.

Вторият внесен проект е съвместна разработка на пет общини – Пловдив, Марица, Асеновград , Брезово и Първомай, които в началото на юли подписаха споразумение за съвместно сътрудничество. Разработеният проект касае желанието на изброените общини да изградят общи стандарти и процедури за административно обслужване на гражданите и бизнеса по линия на публично-частните партньорства. Той е озаглавен „Бенчмаркингът като инструмент за повишаване на общинския капацитет за реализация на публично –частните партньорства и трансфер на политики за по-оптимално използване на човешките ресурси“. Чрез прилагането на „бенчмаркинг” (б.а. - съвременен инструмент за организация и мениджмънт), общините ще повишат административния капацитет на участниците в проекта за прилагане на различните форми на публично–частно партньорство в областта на административните и социалните услуги. Проектът може да доведе до по–оптимално използване на публичните ресурси , идентифициране на възможностите за партньорство с бизнеса и неправителствените организации и създаването на благоприятни условия и прозрачни правила за потенциалните партньори на общините за участие в публично-частни партньорства. Проектът е на стойност 720 000 лева и водещ партньор в него е община Пловдив, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в града. /БЛИЦ