Фонд “Тютюн” уведомява всички тютюнопроизводители, които са предали тютюн на кооперация „Агра” гр. Дупница, че се предприемат мерки за изплащане на изкупените количества тютюн от купувачи, /притежаващи разрешение за промишлена обработка на тютюн/, които да ги декларират и по този начин да създадат възможност за предоставяне на премия.
Наред с това в срок до 15.02.2009г., Консултативният съвет на търговците на тютюн в България, ще обсъди поставените въпроси в декларацията, свързани с взаимоотношенията между тютюнопроизводители и купувачи.
От Фонд „Тютюн” съобщиха, че са предприели следните действия срещу кооперация „Агра” гр. Дупница, която не притежава разрешение за промишлена обработка на тютюн, а изкупува тютюн реколта 2008 година:
- на 13-14.12.2008г. във вестник “Струма” е публикувано платено съобщение от Фонд “Тютюн”, с което се уведомяват всички тютюнопроизводители, че по време на изкупната кампания, произведеният тютюн от реколта 2008г, следва да се предава само на лицето, с което тютюнопроизводителят е сключил договор за производство и изкупуване на суров тютюн. При несъответствие на страната по договора /купувач/ и тази, посочена в предавателно-приемателния протокол за изкупените, тютюнопроизводителите няма да имат право да получат парична премия;
- Експертите от Регионално звено на Фонд “Тютюн”, гр. Гоце Делчев разясниха публикуваната по-горе информация, в районите в които представители на кооперация “Агра” изкупува тютюн;
- на 19.12.2008 год. представители на Регионално звено на Фонд “Тютюн” гр. Гоце Делчев и ОД на МВР гр. Кюстендил извършиха проверка в складовете на кооперация “Агра” гр. Дупница. Проверката бе проведена в присъствието на Живко Атанасов Стоянов и установи, че кооперацията неправомерно изкупува суров тютюн реколта 2008 год. от сортова група “Басми”;
- въз основа на протокола Районна прокуратура гр. Дупница е образувала преписка и прокурор Иван Василев е постановил отказ да образува наказателно производство за извършено престъпление от общ характер и прекратява преписка вх.№ 2663/2008 год. по описа на ДРП;
- с писмо изх.№ 1101-1/19.01.2009 год. изпълнителният директор на Фонд “Тютюн”, чрез Районна прокуратура гр.Дупница е подал жалба до Окръжна прокуратура гр.Кюстендил срещу отказ да образува наказателно производство и прекратяване на преписка вх. № 2663/2008 год. по описа на ДРП;
- на 02.02.2009 год. комисия от представители на Фонд “Тютюн” и РУ на МВР гр.Дупница извърши нова проверка на кооперация “Агра” гр. Дупница и установи, че продължава неправомерното изкупуването на тютюн.
Независимо от предприетите действия от страна на Фонд “Тютюн”, тютюнопроизводителите, продължават да предават тютюн на кооперация “Агра” гр. Дупница, с която нямат сключени договори за производство и изкупуване. /БЛИЦ