Министърът на околната среда и водите подписа решение, с което се отнема разрешението на организацията по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори „Стим - Бат" ООД, с което дейността й се преустановява.
Решението се основава на заключенията на комисията за проверка на одиторските доклади от организациите по оползотворяване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и фирмите, изпълняващи задълженията си индивидуално.<br /> <br /> Организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори са 3 на брой: &bdquo;Екобатери&quot; АД, &bdquo;Стим - Бат&quot; ООД и &bdquo;Нуба Рециклиране&quot; АД.<br /> <br /> Всички са представили одиторски доклади, съдържащи данни за предходната 2009 г. в законоустановения срок.<br /> <br /> Въз основа на данните от тези доклади, в заключенията на комисията е посочена една организация с констатирано неизпълнение на целите за 2009 г. - &bdquo;Стим - Бат&quot; ООД за дейностите събиране и рециклиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори и рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори.<br /> <br /> Организацията ще трябва да заплати продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за количествата батерии и акумулатори, за които е поела ангажимент към членовете си и не е доказала изпълнение на целите за 2009 г.<br /> <br /> Индивидуално изпълняващите задълженията си фирми са три - &bdquo;Монбат&quot; АД, &bdquo;Сомат&quot; АД и &bdquo;Валбис Трейд&quot; ООД.<br /> <br /> Констатациите на комисията са, че една от тях - &bdquo;Валбис Трейд&quot; ООД, не е доказала изпълнение на целите си за рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори за миналата година.<br /> <br /> Дружеството ще трябва да заплати продуктова такса в ПУДООС за количествата пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, за които е констатирано неизпълнение на целите.<br /> <br /> /БЛИЦ