Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за 2015 г. в размер на 61.6 млн. лв., което представлява ръст от 32% спрямо края на 2014 г. (31.12.2014 г.: 46.6 млн. лв.). Финансовите данни са незаверени и неконсолидирани и са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).
&nbsp;Към 31 декември 2015 г. активите възлизат на 6.46 млрд. лв. в сравнение с 5.98 млрд. лв. към същия период на предходната година (ръст от 8%). Кредитният портфейл на банката бе в размер на 3.834 млрд. лв. (31.12.2014 г.: 3.913 млрд. лв.), а депозитната база достигна 4.760 млрд. лв., спрямо 4.235 млрд. лв. в края на 2014 г. <br /> <br /> &bdquo;Отчитаме устойчив ръст на печалбата след данъци, на фона на намаляващи провизии и ниво на необслужваните кредити, което е значително под средното за банковата система у нас. Това е резултат от усилията ни през последните години да направим банката още по-ефективна и печеливша, и да изчистим лоши кредити, което направихме през 2013 и 2014 г.&ldquo;, коментира Оливер Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк. <br /> <strong><br /> Райфайзен Рисърч: 2.1% ръст на българската икономика за 2016 г.<br /> </strong><br /> На фона на 3% растеж на БВП през 2015 г. за настоящата година анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват темпът на прираст леко да се забави до 2.1%, като през 2017 г. отново достигне ниво от 3%. Това е близо до очаквания среден ръст на икономиките в Югоизточна Европа (3.2%) и над очаквания растеж в Еврозоната (1.7%). За 2016 г. прогнозата на икономистите от Райфайзенбанк е, че бюджетният дефицит ще бъде 2.5% от БВП, докато за периода 2017-2018 г. очакванията са за около 2% от БВП. <br /> <br /> &bdquo;Тази година ще бъде много важна за банковия сектор в България от гледна точка на течащия в момента преглед на качеството на активите&ldquo;, каза Рьогл. &bdquo;Секторът е относително стабилен, добре капитализиран и с висока ликвидност&ldquo;, допълни той. <br /> <br /> <strong>Ръст в кредитирането на индивидуалните клиенти и домакинствата</strong><br /> <br /> През 2015 г. Райфайзенбанк отчита 25% ръст в новия обем отпуснати кредити за гражданите и домакинствата спрямо предходната година, докато само в подсегмента ипотечно кредитиране ръстът възлиза на около 45% спрямо обема отпуснати жилищни кредити през 2014 г.<br /> <br /> Анализ на портфейла на Райфайзенбанк показва, че през 2015 г. средният размер на потребителските кредити, които хората са теглили възлиза на 8 600 лв., средната вноска е 200 лв., а срокът на изплащане &ndash; 5 години. Според анализа на банката, през 2015 г. средният размер на ипотечния кредит е 88 000 лв., вноската 580 лв., а срокът на изплащане &ndash; 20 години.<br /> <br /> Според данните на БНБ средната лихва по потребителските кредити е намаляла с 0.8 процентни пункта спрямо 2014 г., а при жилищните кредити през 2015 г. лихвеният процент е с един процентен пункт по-нисък в сравнение с година по-рано. <br /> <br /> <strong>По-ниски лихви и за корпоративни клиенти</strong><br /> <br /> Паричната статистика на БНБ за 2015 г. отчита спад на лихвените нива и при кредитирането на бизнеса. Според нея през 2015 г. лихвите по фирмените кредити в лева са намалели с 1.38 процентни пункта спрямо декември 2014 г. и са достигнали до нивото от 5.31% на годишна база. При корпоративните кредити в евро намалението е средно с 1.16 процентни пункта &ndash; от 5.75% през 2014 г. до 4.59% към края на 2015 г. <br /> <br /> Преглед на портфейла на Райфайзенбанк показва, че през 2015 г. банката е кредитирала най-често секторите &bdquo;Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети&ldquo; &ndash; 34.6% от новоотпуснатите кредити за 2015 г.; следван от сектора &bdquo;Производство&ldquo; &ndash; 21.3%, &bdquo;Земеделие, горско и рибно стопанство&ldquo; &ndash; 20.4%, &bdquo;Хотелиерство и ресторантьорство&ldquo; &ndash; 9.2% от портфейла. <br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />