Добивният бранш бе един от първите сериозно засегнати от световната криза. Още през м. ноември 2008 г. се отчете спад на производството в тази промишленост от 6.7% спрямо м. ноември 2007 г. През м. декември спадът вече е 25.1%. Спадът в добива на метални руди е 64.9%. Това зави председателят на КНСБ д-р Желязко Христов на обсъждане на браншова среща за влиянието на кризата върху предприятията от добивния бранш.
Натрупването на кризи, както и резкият спад на цените на световните стокови борси доведоха до силни затруднения в дейността на рудодобивните предприятия. Допълнително рязко спадналото инвестиране в строителството повлече след себе си намалено търсене на строителни материали, а оттам повлия върху дейността на фирмите, добиващи такива, добави Христов. 
Финансовата, икономическата и газовата криза принудиха редица работодатели да пристъпят към обявяване на престой, принудително извършване на текущи ремонти, пускане на персонала в платен и неплатен отпуск, преминаване на непълно работно време и др. В някои от фирмите вече се извършиха първите съкращения, а в други се анонсират такива.
По думите на председателя на Камарата на Федерация на независимите синдикато на миньорите към КНСБ Пенчо Токмакчиев в „Горубсо – Мадан” са съкратени вече 350 човека, „Горубсо – Рудозем” – 320 човека, в „Асарел-Медет” – 120 човека, в „Каолин” – Сеново също 120 човека, в. „Елаците – Мед” също се говори са съкращения на около 120 човека.
По думитена Данев продължава изключително бавното даване на разрешения за търсене и проучване на подземните богатства и предоставянето на концесии за добив. Продължава нереализирането на предложенията за прозрачност на процедурите чрез даване на постоянна информация за тях в сайтовете на МИЕ, МОСВ и МРРБ. Все още липсва единният орган, който да провежда държавната политика и взема решения в сферата на даване на разрешение, търсене и проучване на подземните богатства, предоставянето на концесии за добив, контрол по опазването на земните недра, управлението на геоложкия фонд и др. Не се решава проблема по бързото отчуждаване на земите, необходими за добивна дейност. Многобройни са случаите на незаконен добив на полезни изкопаеми, особено на строителни и скално - облицовъчни материали, както и някои нерудни минерални суровини. Наред с това, отново се разрази полемиката около концесионните възнаграждения. Постъпват сигнали за административен натиск за „доброволно” увеличаване на концесионното възнаграждение. Успоредно с това се предлага да се въведе временен мораториум за неговото изплащане към държавата. Десислава Вангелова/БЛИЦ