БНБ одобри правила за отсрочване на банковите кредити за граждани и фирми. Очаква се от тази възможност да се възползват хиляди клиенти на банките, които са пострадали от икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19.


Правилата за отсрочване бяха разработени от Асоциацията на банките в България (АББ). От АББ  отговориха на най-честите въпроси на граждани, пише "Труд":

1. Отсрочването на банковите кредити може да бъде до 6 месеца, според одобрените от БНБ правила. Само от клиента ли зависи дали отсрочването ще бъде за 3 или 6 месеца например, или той може да писка 5 месеца, а банката да му разреши само 4?

– В предложения от АББ и утвърден от БНБ Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. (Ред за отсрочване), се посочва, че могат да бъдат разсрочвани задължения за срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември 2020 г.

Освен това, съответният механизъм, който би могъл да бъде приложен, се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти.

2. Кои фирми и граждани може да се възползват от мораториума върху плащанията по кредитите? Ще трябва ли да доказват, че са засегнати от мерките срещу коронавируса, например със спад на оборота или с документ, че са уволнени?

– От Реда за отсрочване може да се възползва всеки клиент, който има или очаква да има затруднения във връзка с пандемията от COVID-19. Също така, клиентът следва да е погасявал редовно кредита си, както и да не е бил в просрочие повече от 90 дни към 1 март 2020 г.

3. Ако човек работи в магазин за хранителни стоки и продължава да ходи на работа, може ли да писка отсрочване на заем или на вноски по кредитни карти? Може съпругата му да е останала без работа реално парите в семейството да са по-малко, но кредитът да се води на негово име.

– Редът за отсрочване на вземания е обвързан с пандемията от COVID-19, каквито са и изискванията на Европейския банков орган (ЕБО), на които е базиран разработения от АББ и утвърден от БНБ документ.

Отсрочването на вноски по кредити е приложимо само за кредити, сключени преди 31 март 2020 г. В т.1 от Реда са посочени условията, които трябва да изпълняват клиентите, за да могат да се възползват от Реда за отсрочване на задълженията, като едно от трите необходими условия е клиентът да е засегнат от COVID-19.

Клиентът трябва да е изразил и изрично желание пред банката да се възползва от облекченията, предвидени в Реда.

Банките ще уведомят клиентите си какви документи е необходимо да представят, за да докажат, че клиентите имат или очакват да имат затруднения във връзка с погасяването на кредитите, произтичащи от пандемията от COVID-19.

Тъй като случаите са индивидуални, при възникнали въпроси в тази връзка препоръчваме клиентите да се свържат с банката, в която обслужват кредитните си задължения.

4. Ако човек е купил с кредитната си карта домакински уред на изплащане какви условия за отсрочване на вноските може да договори?

– Тъй като това е конкретен случай, би следвало клиентът да се обърне към своята банка, която е издала кредитната му карта. Във всички случаи, за повече подробности препоръката към клиентите е да се обръщат към обслужващата ги банка.

На интернет страниците на банките се съдържа повече информация относно възможностите, начините за прилагане на утвърдения от БНБ Ред за отсрочване и условията по различните продукти (кредити, кредитни карти, овърдрафти и др.).

Във връзка с прилагането на Реда банките са оповестили на страниците си в интернет данни за дистанционни контакти с клиентите, в т. ч. имейл и телефон.

По този начин може да се извършва дистанционна комуникация с гражданите и фирмите във връзка с въпроси относно Реда и за подаването на заявленията им и ще се спомогне за намаляване на посещението на банкови офиси, ако това не е желано от клиентите.

Надяваме се те да се възползват максимално от посочените способи за дистанционна комуникация, като допълнително могат да уточняват с обслужващата ги банка, дали е необходимо и кога би трябвало да извършват посещение на място в банков офис.

5. Всички банки ли ще предлагат отсрочка по кредитните карти?

– В Реда за отсрочване на задължения са предвидени механизми на разсрочване, в т. ч. и за кредитни карти. Изборът на механизъм за отсрочване се извършва по взаимно съгласие между банката и нейния клиент.

6. Как хората и фирмите реално може да се възползват от мораториума – стандартно заявление ли трябва да попълнят, или всяка банка ще определи изискваните от нея документи?

– Тъй като искането за предоговаряне на задължения, породено от обявяване на извънредното положение по повод пандемията от COVID-19 и/или придружено от преки последици, произтекли от нея, се подава чрез декларация, то за доказването на декларираните причини, по тяхна преценка, банките могат да изискат допълнителни документи.

По принцип, всяко искане за кредит/предоговаряне или промяна на условия е съпътствано от документи, необходими за съответните анализи и преценки в кредитния процес.

7. Банките успяват ли да обработят всички молби за разсрочване на кредити, има ли вече много искания за това?

– Срокът, до който клиентите могат да изявят изричното си желание за ползване на облекчени условия пред обслужващата си банка, е достатъчно дълъг (22 юни бел. ред).

Предполагаме, също така, че голяма част от банковите клиенти няма да имат необходимост да се възползват от Реда за отсрочване и ще продължат да обслужват кредитите си, както е договорено с банката.

8. Гаранциите от страна на Българската банка за развитие за отпускане на нови заеми ли ще бъдат използвани или и при разсрочване на стари кредити?

– Оповестените програми на Българската банка за развитие (ББР) са в процес на разработване, като в рамките на консултациите АББ и нейните членове допринасят за финализирането на детайлите по тях, с цел по-бързото стартиране и по-ефективното им предлагане.

През тази седмица очакваме ББР да сключи споразумения с банките, за да стартира реализацията на програмата за физически лица.