Средната месечна заплата за страната през трето тримесечие на 2008 година е 523 лева, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо предходното тримесечие нарастването е с 13 лева или с 2,5 процента, като в обществения сектор на икономиката увеличението е с 43 лева.
Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като извадката от предприятията се формира на принципа на простия случаен подбор. Генералната съвкупност от предприятията се стратифицира по следните критерии : териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност, размер на предприятието според броя на наетите лица.

Най-високо трудово възнаграждение за този период са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономически дейности „Финансово посредничество” и „Производство и разпределение на електроенергия, газ и вода”, съответно – 1163 и 938 лева. Най-ниско платени са били наетите в икономически дейности „Хотели и ресторанти” и „Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството”, които са получавали 330 и 388 лева.

Спрямо трето тримесечие на 2007 година средната работна заплата е нараснала с 96 лева или с 22,5 процента. В обществения сектор на икономиката увеличението е с 25,9 процента, а в частния – с 22,1 процента.

Нарастването на заплатата в Бюджетните организации и фондове управлявани от държавата спрямо трето тримесечие на 2007 година е със 128 лева или с 27,8 процента, а в Търговските дружества, предприятия и организации с приходи от стопанска дейност съответно с 91 лева или 21,7 процента. Спрямо предходното тримесечие на 2008 година заплатите в Бюджетните организации и фондове управлявани от държавата нарастват с 46 лева или 8,5 процента. /БЛИЦ