При извършено контролно пробонабиране на водите на река Юговска и река Чепеларска, бяха установени наднормени концентрации на цианиди при устието на река Юговска, Асеновград и в село Бачково.


Министърът на околната среда и водите Емил Димитров разпореди незабавно проверка. Това съобщи пресцентърът на Министерството на околната среда и водите. 

Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" изпрати предупреждение до ВиК-Пловдив и РЗИ-Пловдив за необходимостта да извършат анализ за качеството на питейните води от водоизточниците, разположени в терасата на река Чепеларска, а "Напоителни системи" следва да извършат анализ на водите за напояване, като се вземе предвид, че евентуалният източник на замърсяване е свързан с добив на метали в района на гр. Лъки и да дадат указания за тяхното ползване от населението.