Работя над 15 г. в една фирма. Имам 36 г. стаж, но не ми достига възраст. След консултации със специалисти разбрах, че мога да се пенсионирам при условията за ранно пенсиониране, но аз предпочетох да продължа да работя. При това положение имам ли право на шест заплати от работодателя? ​​​​​​​Петя САВОВА, Ямбол
Ако отговаряте на условията за ранно пенсиониране, имате право на парично обезщетение от шест заплати. Това обезщетение обаче се заплаща само при прекратяване на трудовия договор.

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване (Държавен вестник, бр. 61 от 2015 г.) бе записано право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер. Това са случаите, при които работниците и служителите имат необходимия осигурителен стаж за тази пенсия, но не им достига възраст до 12 месеца. В този случай пенсията се намалява с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст, включително и непълен. Промените в КСО допълниха с нова ал.4 чл. 222 от Кодекса на труда, според която работодателят дължи обезщетение в размер на шест или две брутни трудови възнаграждения на работниците или служителите, ако отговарят на условията за ранно пенсиониране. Разпоредбата е в сила от 1 януари 2016. Законът обаче запази правилото, че това обезщетение се дължи само при прекратяване на трудовия договор, независимо от основанието за това. То се изплаща дори когато уволнението е резултат на дисциплинарно наказание. Друго задължително условие за плащане на обезщетение от шест заплати е работниците и служителите да са работили при същия работодател през последните 10 г. от трудовия си стаж. Ако стажът е по-малък, обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за срок от 2 месеца. Това обезщетение може да се изплаща само веднъж.

От 1 януари 2015 г. бе отменена разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, според която за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст беше необходимо лицето да преустанови упражняването на трудова дейност и осигуряването му да бъде прекратено. Това означава, че работник или служител, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, може да се пенсионира, без да прекратява трудовия си договор.
Важно е да се знае, че в случаите като този, описан от нашата читателка, правото на обезщетение по чл. 222, ал. 3 и ал.4 (нова) от КТ не се губи. Но пенсионерът, който е избрал да остане на работа, следва да го получи към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, а не към момента, когато придобива право на пенсия.

Пенсиите се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 6-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите се отпускат от датата на подаването им.