За периода 2006 – 2009 г. са извършени над 80 000 прегледа на български граждани по проекта „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специална насоченост към ромите”. Това съобщиха на пресконференция в Министерството на здравеопазването, посветена на изпълнението на дейности по проекти, финансирани по Програма ФАР.
На пресконференцията бяха изнесени данни, че за периода 2006 &ndash; 2009 г. по проекти за осигуряване на медицински дейности (профилактични прегледи с мобилни структури) на Министерството на здравеопазването са прехвърлени за управление 23 транспортни средства с монтирано медицинско оборудване. То включва 5 мобилни кабинета за общи профилактични прегледи, 2 дигитални флуорографа, 4 специализирани кабинета за прегледи на деца, 4 кабинета за акушеро гинекологични прегледи, 3 кабинета за общи ехографски прегледи, 3 подвижни клинични лаборатории и 2 дигитални мамографа за ранно откриване на рак на гърдата. Задачата на мобилните структири е да извършват профилактични прегледи в определени целеви региони. Изцяло от бюджета на Министерството на здравеопазването се финансират прегледите, заплатите на работещите медицински екипи и на административните екипи, регистрацията, логистиката и всички дейности по осигуряване придвижването на мобилните кабинети и тяхната поддръжка, подчертаха представителите на МЗ. Цялостната организация по осигуряване на лекарските екипи и застраховките, провеждането на прегледите на населението и контролът по изпълнението се осъществява от Министерството на здравеопазването и неговите регионални структури &ndash; РЦЗ И РИОКОЗ. <br /> Директорът на дирекция &laquo;Национална здравна политика&raquo; д-р Спасова информира, че в изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства са извършени общопрофилактични и гинекологични прегледи, прегледи на деца, флурографски прегледи, ехографии по индикации, както и редица лабораторни и биохимични изследвания. Предстои провеждане на мамографски прегледи за ранна диагностика на рака на гърдата. През 2006 г. за финансовото обезпечаване на общопрофилактични прегледи с мобилни структури са разходвани над 18 000 лв. През 2007 г. са изплатени около 300 000 лв. за извършени над 40 000 прегледа, а за 2008 г. - над 470 000 лв. за извършването на над 30 000 прегледа. За 2009 г. за финансирането на прегледите са заложени 750 000 лв. До този момент са одобрени около над 540 000 лв., от които на първия етап вече са осигурени средства на стойност около 70 000 лв. /БЛИЦ