"Поставя се въпросът дали наистина в България има независима съдебна власт. Аз не мога да упрекна съда за това, че се отведе. Съдийката беше пред един наистина нерешим вътрешен проблем. Ако беше продължила процесa и беше постановила присъда, в такъв случай щеше да остане съмнението да бъде упреквана за безпристрастност. Тогава си представям каква щеше да бъде реакцията на тази булевадна преса, която написа тези неверни и злепоставящи статии”. Това коментира немският адвокат на Цветан Цветанов Ханс-Петер Улл минути след като съдия Димитрина Ангелова си направи отвод заради медийни съмнения, че има връзка с другия защитник - Менко Менков. Искането бе направено от наблюдаващите прокурори.
Самият Цветанов пък подчерта, че &quot;винаги трябва да вярваш в доброто и справедливостта. Аз вярвам в българския съд, и дори когато е имало решения, които може би не кореспондират с очакванията, все пак винаги сме се съобразявали и сме приемали всяко съдебно решение&quot;, обясни Цветанов и продължи да избягва отговора на въпроса защо чак сега се е родило това доверието между него и Темида.<br /> <br /> &bdquo;За първи път към нови членки на ЕС &ndash; България и Румъния - се въведе механизъм за сътрудничество и оценка с Европейската комисия. 5 години от въвеждането на този механизъм ние все още имаме дефицит в съдебната система. Трябва да отчетем всичко това, което е положено като усилия и аз съм убеден и вярвам на един съдебен процес, които да бъде справедлив, прозрачен и обективен. Вярвам на българския съд&rdquo;, каза още Цветанов минути след като съдия Димитрина Ангелова си направи отвод.<br /> <br /> Ето и пълния текст от определението, с което Ангелова &quot;вдигна ръце&quot; от делото на бившият вътрешен министър: <br /> <br /> Съдът след съвещание, по направеното искане и изслушвайки становищата на всички страни в процеса, прецени следното:<br /> Разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от НПК, каквото е правното основание в искането на прокуратурата, определя ситуации, в които член на съдебния състав или целия съдебен състав следва да се отведе от разглеждане на делото и тези изисквания са свързани с пречки, поради наличие на обстоятелства, при които член на съдебния състав, респективно съдията, може да се счита предубеден или заинтересован от изхода на делото.<br /> <br /> Председателят на този съдебен състав и съдия-докладчик по настоящото дело счита, че притежава воля, професионален и личен морал да проведе обективен и безпристрастен съдебен процес, финализиран с обоснован съдебен акт.<br /> <br /> В цитираните от прокурора в искането за отвод публикации в две печатни издания е поднесена информация с несериозно съдържание и никаква достоверност. Тези публикации боравят с внушения и нелепи твърдения, насочени към насаждане съмнение в обществото относно законосъобразния начин на провеждане на съдебни заседания и справедливостта на крайния съдебен акт. И това е така, именно поради възможността на медиите да влияят върху обществените нагласи.<br /> <br /> Очевидно е, че подобно влияние е имало и върху представителите на прокуратурата, поради което и една от страните в процеса декларира притеснения относно неговата справедливост и продължаване разглеждане на делото от състав с председател, у чиято безпристрастност са налице съмнения в която и да било страна в процеса, би внесло разколебаване в стабилността на крайния съдебен акт, независимо от неговия характер.<br /> <br /> Настоящият съдия смята, че постановяването на краен съдебен акт, основан на събраните в хода на един открит състезателен процес доказателства и върху точното и безпристрастно прилагане на закона, всякога удовлетворява обществените очаквания и нуждата от справедливост, дори и тогава, когато това не се разбира или не се приема от една част от обществото. Въпреки това свое убеждение и сигурността на настоящия председател на състава, че е напълно способен да се произнесе именно с един такъв обоснован и справедлив съдебен акт, намирам, че следва да бъда отведена от разглеждане на делото, поради обстоятелството, че конкретното наказателно производство от една страна, е натоварено с изключително високи обществени очаквания, а от друга, страна в процеса изразява съмнение относно този характер на съдебния акт. Това поставя и по-високи стандарти към приложимостта на разпоредбата на чл. 29, ал. 2 от НПК за решаващия орган в един такъв процес спрямо други такива.<br /> <br /> Съдът е една от малкото независими институции в държавата ни и поради дълбокото убеждение на председателя на този съдебен състав в необходимостта от тази независимост, отстоявана с изключителни усилия и упорита работа от българските съдии, чрез които се поддържа вярата на членовете на обществото в тази независимост и безпристрастност, счита, че следва да се отведе от по-нататъшното разглеждане на делото, за да не накърни тази вяра. Отново следва да бъде подчертано, че това е така и поради голямата натовареност на този процес с очаквания от обществото, в контекста на които по никакъв начин не следва да витае съмнение у членовете на обществото относно безпристрастността на съда, до които достига информация /било то достоверна или не/, поднесена през призмата на част от медиите, а не тази, събрана в хода на съдебното следствие и обсъдена в мотивите към присъдата.<br /> <br /> <u>Поради всичко това съдът определи: </u><br /> <strong>ОТВЕЖДА председателя на 2-ри състав при СГС, Наказателно отделение и съдия-докладчик по НОХД С-155/2013 г. от по-нататъшно разглеждане на делото.<br /> ДЕЛОТО да се докладва на заместник-председателят на СГС и ръководител на Наказателно отделение при СГС за определяне на нов съдия-докладчик.<br /> ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.</strong>