Патентно ведомство стартира две супер иновативни услуги за потребителите. Това са Електронно подаване на заявка за патент за изобретение и Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел, които се очакваха с огромен интерес.
Ето какво казват по този повод от Патентно ведомство.

"Уважаеми потребители,
 
Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви съобщи, че от днес 24.09.2019 г. са въведени в експлоатационен режим 2 броя нови е-услуги, достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/:
 
Електронно подаване на заявка за патент за изобретение;

Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел;

 
С новите услуги се осигурява възможност за бързо и лесно подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, което без съмнение ще бъде високо оценено от иновационно и модерно развиващия се бизнес у нас. За целта заявителят следва освен да е подготвил необходимия набор от документи към заявката, да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги.

Въвежданите днес услуги са продукт на софтурна разработка в изпълнението на дейностите залегнали в Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уверяваме Ви, че електронното подаване на заявки за патенти и регистрация на полезни модели са само част от поредица от електронни услуги, които полагаме усилия да реализираме в близко бъдеще за Вас".