Патентното ведомство проведе изключително важен обучителен семинар във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от институцията услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, на 20.09.2019 г.
Основната тема на събитието бе „Начини на защита на обектите на индустриална собственост и ползите от това. Закрилата на изобретенията с патент“.

Семинарът беше официално открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство на Република България и Ръководител на проекта.
 Участниците – представители на малки и средни предприятия, представители по индустриална собственост, бизнеса, потребителите на услуги и граждани, бяха запознати подробно и задълбочено с националните патенти за изобретения, европейските патенти и сертификатите за допълнителна закрила като обекти на индустриална собственост.

В следобедната сесия беше разгледан сертификата за допълнителна закрила (SPC) като обект на индустриална собственост, неговото издаване, обхват на правна закрила, както и процедурата по обжалване на решения, постановени във връзка с производствата по регистрация, исканията за обявяване на недействителност на патенти и сертификати за допълнителна закрила.