Трябва да вземете предвид инфлацията в инвестиционната си стратегия. Инфлацията намалява реалната възвръщаемост на финансовите инвестиции и подкопава вашата покупателна способност, съветват експертите от КФН, цитирани от Pariteni.bg. Инфлацията и повишаването на лихвените проценти могат да имат различни последици за различните видове финансови инструменти:

Акции

Влиянието на инфлацията и повишаването на лихвените проценти върху фондовия пазар не е ясно. Общото увеличение на цените на стоките и услугите може да повлияе на печалбите на предприятията, като по този начин се отрази положително или отрицателно върху цената на техните дялове на пазара, пише Pariteni.bg.

За инвеститорите на дребно това не е лесно предвидимо, тъй като инфлацията няма да се отрази по един и същи начин върху цените на акциите на всички фирми.

Финансови инструменти с фиксирани лихвени купони
 
Може да имате финансови инструменти с фиксирани лихвени купони. Много държавни или корпоративни облигации приемат тази форма. Ще получите:

- периодично фиксирано плащане до датата на падежа на инструмента (купон); и

- изплащане на първоначалната инвестиция (номинална стойност) на падежа

Инфлацията оказва влияние върху тези инвестиции. При настъпване на падежа получената сума ще бъде същата по време на инфлационните цикли, но покупателната способност на тази сума се намалява. С други думи, със същата сума ще закупите по-малко във времена на инфлация.

Финансови инструменти с плаващи лихвени купони

Може да имате финансови инструменти с плаващи лихвени купони, например облигации с променлив лихвен процент. Ще получите:

- периодично променливо плащане до датата на падежа на инструмента (купон); и

- изплащане на първоначалната инвестиция (номинална стойност) на падежа

Стойността на периодичния купон е променлива в зависимост от различни фактори (например може да бъде обвързана с лихвени проценти, инфлация и т.н.).

Инфлацията оказва въздействие върху погасяването, получено на падежа, което ще бъде същото по време на инфлационните цикли, но покупателната способност на тази сума намалява.

Периодичният купон ще варира и може да бъде в състояние да компенсира ефекта на инфлацията (или част от него). Не винаги обаче промените в лихвените купони ще отразяват текущото равнище на лихвените проценти, нито ще компенсират темпа на инфлация.

Инвестиционни фондове

Инвестирането в инвестиционни фондове дава достъп до портфейл, съставен от няколко финансови инструмента. Въздействието на инфлацията и повишаването на лихвените проценти върху инвестиционните фондове зависи от вида на фонда и състава на неговия инвестиционен портфейл: видове класове активи, сектор на дейност и т.н.

Например: Финансовият инструмент X има номинална възвръщаемост от 3% преди инфлацията. Ако инфлацията е 5%: реалната възвръщаемост е отрицателна (-2 %), а покупателната способност на инвестирания капитал намалява с 2%

Например: Нека да кажем, че от една тригодишна облигация ежегодният доход е 1955 лв.. Инфлацията означава, че през третата година с дохода от 1955 лв. ще се купува по-малко, отколкото през първата и втората година.

Три стъпки, които можете да предприемете, за да се справите с въздействието на инфлацията и увеличаващите се лихвени проценти върху вашите финансови инвестиции

1. Обърнете внимание на реалната възвръщаемост на вашите финансови инвестиции

Когато сравнявате инвестиционни възможности или анализирате потенциалните рискове и ползи от даден финансов инструмент:

- винаги вземайте предвид риска от инфлация и възможния ефект, който той може да има върху реалната стойност и реалната възвръщаемост на инвестицията.

- имайте предвид, че инфлационният риск е в допълнение към обичайните разходи за инвестиране във финансови продукти, например такси за влизане и излизане, разходи по трансакции и др. Сравнете разходите за вашите финансови инвестиции и проверете дали съществуват по-евтини алтернативи

Проверете или попитайте финансовия си консултант за информация относно разходите и нетната реална доходност (след общите разходи + инфлацията).

2. Помислете за диверсификация на инвестициите си

Никога не забравяйте основните принципи на инвестициите:

- поддържане на добре диверсифициран портфейл

- гарантиране, че инвестициите остават в съответствие с вашите цели

Диверсификацията на видовете инструменти, инвестирани в даден портфейл, може да генерира достатъчно висока възвръщаемост, за да се компенсира въздействието на инфлацията.

Балансираните портфейли, включително инвестиционни фондове, акции и облигации, могат да помогнат за хеджиране срещу инфлационен риск:

- Акциите са изложени на по-високи рискове и променливост в сравнение с облигациите, но те обикновено осигуряват по-висока очаквана възвръщаемост, а инфлационните ефекти не са ясно определени, както беше обяснено по-горе;

- Облигациите могат да бъдат по-пряко повлияни от инфлацията и последващото увеличение на лихвените проценти, но въпреки това цената им е по-малко променлива от тази на акциите;

-Инвестирането в инвестиционни фондове, например предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)), може да ви помогне да диверсифицирате портфейла си.

Тези инструменти не само елиминират необходимостта от избор на отделни акции или облигации, но и предлагат експозиция към различни основни класове активи и икономически сектори в зависимост от състава на инвестиционния портфейл.

3. Потърсете съвет, за да адаптирате инвестициите си

Финансов консултант може да ви помогне да вземете по-информирани решения. Като инвеститор, ако имате съмнения относно това как инфлацията може да повлияе на вашата финансова инвестиция, обсъдете въпроса с финансов консултант, притежаващ разрешение за извършване на консултации.

В периоди на инфлация може да се обърнете към финансов консултант, който да прецени необходимостта от актуализиране на профила ви и да преоцени целесъобразността на вашите инвестиции.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук