Икономически активното население в страната на възраст 15 - 64 навършени години е 3 486 400 души. Това показват резултатите от проведеното от Националния статистически институт наблюдение на работната сила през четвъртото тримесечие на 2008 г.
 Коефициентът на икономическа активност за населението в същата възрастова група е 67.8%, или с 0.7% пункта по-висок в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. По пол коефициентът на икономическа активност е съответно 72.8% за мъжете и 62.8% за жените.

През четвъртото тримесечие на 2008 г. коефициентът на заетост на населението на 15 - 64 навършени години достига 64.3% при 62.9% за същия период на 2007 година. Коефициентът на заетост се увеличава с 1.8 пункта за мъжете и с 1.1 пункта за жените, като достига съответно 69.2 и 59.6%.

Коефициентът на заетост в градовете е 67.4%, а в селата - 55.6%. 

Коефициентът на заетост за населението на 55 - 64 навършени години е 47.0%, или с 3.5 пункта повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Заети са 56.8% от мъжете на възраст 55 - 64 години и 38.6% от жените на същата възраст.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 658.7 хил., или 32.2% от населението в същата възрастова група.

Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) при жените е с 10.0 пункта по-висок в сравнение с мъжете (съответно 37.2 и 27.2%).
Коефициентите на безработица по пол не се различават съществено и те са съответно 4.9% за мъжете и 5.1% за жените. За разглеждания период безработицата в селата намалява с 2.0 пункта, но все още различието в равнището й по местоживеене остава значително - в селата безработицата (7.9%) е близо два пъти по-висока от тази в градовете (4.1%).

Безработните младежи (15 - 24 навършени години) са 35.8 хиляди. Коефициентът на младежка безработица е 12.1% и намалява с 2.4 пункта за периода четвърто тримесечие на 2007 - четвърто тримесечие на 2008 година.

Продължително безработни (от една или повече години) са 94.7 хил., или 53.3% от всички безработни, като броят им е с около една трета по-малък в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година. Коефициентът на продължителна безработица е 2.7% и не се различава съществено по пол - той е съответно 2.6% за мъжете и 2.8% за жените. В селата коефициентът на продължителна безработица достига 5.0% при 2.0% - в градовете. Половината от продължително безработните лица са с основно или по-ниско образование.

От всички безработни 34.9 хил., или всеки пети безработен, търси първа работа.

За намиране на работа 105.1 хил. (59.2%) от безработните търсят съдействие от роднини и познати, 78.3 хил. (44.0%) се обръщат директно към работодател, 68.0 хил. (38.3%) осъществяват контакти с бюрата по труда, 62.3 хил. (35.0%) изучават обяви за работа. (Данните включват използването на повече от един метод за търсене на работа от едно лице.) Делът на жените, които използват услугите на бюрата по труда за намиране на работа, от общия брой на безработните жени е с 16.8 пункта по-висок в сравнение с този дял при мъжете. Мъжете по-често се обръщат директно към работодатели в сравнение с жените (техният дял е с 8.4 пункта по-висок).От неактивните лица на 15 - 64 навършени години 573.9 хил., или 34.6%, не желаят да работят или не търсят активно работа, защото посещават учебно заведение или курсове за квалификация. Поради лични или семейни причини, вкл. грижи за малки деца, неактивни са 241.9 хил., или 14.6%.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 150.9 хил., или 9.1% от икономически неактивните в същата възрастова група. Те са с 31.6 хил. по-малко в сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 година.


През четвъртото тримесечие на 2008 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 363.5 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст - 50.8%. В сравнение със същия период на 2007 г. броят им се увеличава с 1.7%, а относителният дял - с 1.0 пункт.

От заетите лица 1 802.3 хил., или 53.6%, са мъже и 1 561.2 хил., или 46.4% - жени.

Структурата на заетите лица по статус в заетостта е следната: работодатели - 3.5%, самостоятелно заети, ненаемащи работна ръка - 7.4%, наети лица - 88.1% , и неплатени семейни работници - 1.0%. От общо 2 963.6 хил. наети лица 2 181.8 хил., или 73.6%, са в частния сектор. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2007 г. техният брой се увеличава със 140.2 хил., или с 6.9%. За същия период броят на заетите в обществения сектор намалява със 7.8%. От наетите в частния сектор 35.5% са на възраст до 34 навършени години, докато в обществения сектор в тази възрастова група са 16.7% от наетите лица.

В сектора на услугите са заети 1 910.2 хил., или 56.8% от всички заети лица, в индустрията - 1 217.2 хил., или 36.2%, в селското и горското стопанство - 236.1 хил., или 7.0%.

От всички наети лица 1.4% работят на непълно работно време на основната си работа, а с временна работа са 141.3 хил., или 4.8%.
През четвъртото тримесечие на 2008 г. безработните лица са 177.7 хил., а коефициентът на безработица - 5.0%. Безработните мъже са 93.4 хил., а безработните жени - 84.3 хиляди. Спрямо четвъртото тримесечие на 2007 г. броят на безработните лица намалява с 37.6 хил., а коефициентът на безработица - с 1.1 пункта. /БЛИЦ