През тази година издръжката на сградите на съдебната власт е струвала 15 600 000 лв., съобщи за „Монитор” членът на ВСС Стефан Гроздев, който е зам.-председател на комисията „Управление на собствеността на съдебната власт”.

Тази сума включва средствата за електрическа и топлинна енергия, вода, гориво за отопление на съдебните сгради, застраховка на имуществото на съдебната власт, текущи и основни ремонти на сграден фонд, средства за дължими данъци и такси и други разходи за текуща издръжка.

През 2016 г. след изменение на нонституцията и ЗСВ сградите на съдебната власт преминаха на управление от ВСС и той стана правоприемник по всички договори с държавни и общински институции, частни лица, които са предоставили за безсрочно или временно ползване имоти за нуждите на органите на съдебната власт.

Общият брой на сградите на съдебната власт в страната е 173. Освен тях, за нуждите на органите на съдебната власт се ползват и над 66 имота, представляващи част от сгради, обособени като самостоятелни обекти.

В това число се отнасят сградите, представляващи съдебни палати и ползвани изцяло от съдебната власт, но и обособени недвижими имоти и имоти,

които не са заведени по баланса на ВСС,

но са предоставени временно за ползване от органите на съдебната власт, включително чрез договори за наем. В този брой сгради не са включени предоставените за управление на ВСС ведомствени жилища, както и сградите с предназначение за учебни и почивни бази.

Част от сградите на съдебната власт се ползват от всички органи на съдебната власт, на принципа на инстанционното производство, а именно апелативен, окръжен и районен съд, съответно апелативна, окръжна и районна прокуратура.

Техният брой е над 104. Близо над 69 сгради се ползват самостоятелно от един орган на съдебната власт, а в по-голямата част от сградите са настанени окръжен и районен съд, съответно окръжна и районна прокуратура, военни съдилища и прокуратури, както и административен съд.

Специализираните органите съдебната власт ползват самостоятелно сграда за съда и прокуратурата. В Съдебната палата в София, на бул. „Витоша“ № 2 са настанени окръжен, градски, апелативен, върховен касационен съд и военен съд, съответно градска прокуратура и върховна касационна прокуратура.

Съдебните палати са възложени за стопанисване на административните ръководители на окръжните съдилища.

В по-малките населени места, обикновено в съдебната сграда се помещават районен съд и районната прокуратура, сега териториално отделение и стопанисването на сградата се осъществява от административния ръководител на районния съд.

В бюджета на съдебната власт всяка година се планират финансови средства за изпълнение на

основни и текущи ремонти на сгради,

предоставени в управление на ВСС за нуждите на органите на съдебната власт в цялата страна.

През 2020 г. са извършени основни ремонти общо за около 4 млн. лв. Сред обектите са Административният съд във Велико Търново, Бюрото за защита в София, Районният съд в Ардино.

Изградени са пожарни системи в 7 съдилища - в Елхово, Средец, Варна, Габрово, Тетевен, Червен бряг и Кнежа. Предстои довършването на новата сграда на Съдебна палата в гр. Сливница.

Изготвени са инвестиционни проекти с влезли в сила разрешения за строеж насграда за нуждите съдилищата в Луковит и гр. Бяла.

Размерът на финансовите средства в бюджета на съдебната власт за планирани текущи ремонти за 2020г. е бил 1 860 167 лв. с ДДС, от които 1 043 249 лв. са били разпределени между 47 съдилища за извършване на заявени и одобрени планирани текущи ремонти, а останалите - за ремонт на административни сгради на ВСС.

Към 11.12.2020 г. са изпълнени ремонтни работи за 943 101 лв. с ДДС. През годината са били извършени аварийни и неотложни ремонти за около 250 000 лв. с ДДС.

В общата сума предвидена за текущи ремонти не са включени средствата, предвидени за текущи ремонти на сградния фонд ползван от ВКС, ВАС, ПРБ, НИП и ИВСС.

Готвят основното преустройство на бъдещата сграда на спецсъда

Сградата на бул. „Александър Стамболийски” 82 в София, която МС предостави за специализираните съд и прокуратура, предстои да бъде основно ремонтирана и преустроена. В заключителен етап е подготовката за обществени поръчки.

Имотът, в който се намира сградата, известна като бившия Механотехникум, с решение № 998 от 17 ноември 2016 г. на МС е даден на болница „Лозенец“, но поради отпаднала необходимост, на 22 декември 2017 г. с решение № 809 на кабинета е предоставен на ВСС за нуждите на специализираните съд и прокуратура.

С протокол от 22.01.2018 г. са извършени предавателно-приемателни действия във връзка с придобиването на имота.

В сградата не са настанявани органи на съдебната власт след предоставянето й в управление на ВСС, като обектът се охранява 24 часа в денонощието от физическа охрана, по силата на сключен договор за охрана и достъпът на външни лица е забранен.

От ВСС уверяват, че се полагат постоянни усилия до стартиране на основния ремонт на сградата, тя да се поддържа в състояние, което да не създава предпоставки за аварии и злополуки.

И през 2020г. са предприети допълнителни обезопасителни мерки като обезопасяването на фасада на сградата по ул. „Шар планина“ е подновено изцяло през май.

„По време на този ремонт, с оглед състоянието на покривната конструкция и с цел предотвратяване на аварии и злополуки е прекъснат токът на подпокривното пространство, четвърти и трети етаж, а също и водоподаването на трети и четвърти етаж на сградата.

Нарушеното покривно покритие е локализирано, а състоянието на конструкцията макар и лошо, не създава предпоставки за злополуки с граждани, преминаващи покрай сградата”, уточняват от ВСС.

Новият стопанин на Съдебната палата в София удвои ремонтите

След скандала със заснемането на видеоклип в Съдебната палата в София, уронващ престижа на съдебната власт, ВСС отне стопанисването й от председателя на ВКС и го даде на председателя на Апелативен съд София, считано от 15 юли т.г.

„През времето от възлагане на стопанисването до момента, за Апелативен съд София се оказаха, че са налице за изпълнение много задачи, по които съществуваха пречки от административен и организационен характер, произтичащи от възложената дейност.

Полагат се усилия за ритмично изпълнение на текущите задачи, като се изчистват наследени проблеми; продължи работата по стартираните и спрени от ВКС строително-ремонтни работи в Съдебната палата.

След коригиране на бюджета на ВКС с 2 378 462 лева за изпълнение на годишни задачи от утвърденото Поименно разпределение за основен ремонт на ДМА за 2020 г. за 7 обекта (в т.ч. два строителни обекта и пет аксесорни договора), към 15.06.2020 г. са усвоени средства в размер на 720 лева.

До момента са извършени строително-ремонтни работи, по които се очаква от страна на Апелативен съд-София да е налице усвояване, съответно разплащане в размер на около 150 000 лв., по съставени и приети актове за изпълнени работи”, съобщават от ВСС.