Концентрацията на серен диоксид в град Гълъбово се понижава. Измерената стойност на замърсителя в приземния въздушен слой на град Гълъбово за 14:00 часа е 359.43 микрограма на кубичен метър, съобщиха от РИОСВ - Стара Загора.
Не са отчетени превишения на праговите стойности на средночасовите норми по останалите наблюдавани атмосферни замърсители от автоматичните измервателни станции в целия регион, постъпващи в Регионалния диспечерски пункт на РИОСВ-Стара Загора.
РИОСВ - Стара Загора продължава да осъществява контрол на качеството на атмосферния въздух. /БЛИЦ