Въвеждат се забрани за провеждане на митинги и манифестации в определени зони около сградите на Народното събрание, Президентството и Министерския съвет, в непосредствена близост до военни и други обекти, свързани с националната сигурност, до съдебни палати и други сгради на органите на съдебната власт, на МО и на МВР, лечебни заведения и затвори, както и по републикански пътища, съоръжения или принадлежности към тях. Това предвижда одобреният от правителството проект на закон за събранията, митингите и манифестациите - съобщиха от правителствената информационна служба.
Ограничителните зони ще се определят със заповед на кмета на съответната община или кметство, съгласувано с директора на областната дирекция на МВР. В населени места при провеждане на митинги няма да е позволено използването на МПС и животни.

Кметската забрана за провеждане на събрания, митинги и манифестации ще може да се обжалва пред административен съд.  Основната му цел е да съчетае и гарантира свободното упражняване на правото на събрание, митинги и манифестации и опазването на обществения ред и защита на сигурността на гражданите.
Според разпоредбите на сега действащия закон, който е приет преди утвърждаването на новата Конституция, обжалването се извършва пред изпълнителния комитет на общинския народен съвет – орган, който вече не съществува. Това на практика превръща кмета в единствения орган, който се произнася по възможността за провеждане на митинги, и блокира обжалването на решението му. Пропускът в нормативната уредба доведе до редица осъдителни решения на Европейския съд по правата на човека срещу България.
Предложението на правителството дава право на организатора на събранието, митинга или манифестацията да обжалва кметската заповед пред съответния административен съд в 3-дневен срок от получаването й. Жалбата не спира изпълнението на заповедта. Съдът се произнася в срок от 24 часа, като решението му се обявява веднага и е окончателно.
Организаторите на събрания или митинги са длъжни да уведомяват кмета на общината най-малко пет работни дни преди началото им. Кметът може да забрани провеждането на мероприятието, когато има несъмнени данни, че то създава непосредствена заплаха за насилие; създава реална заплаха за националната сигурност, обществения ред, живота и здравето на хората, конституционните права и свободи на другите граждани; има за цел насилствено отхвърляне на конституционния ред; разпалва етническа, расова или религиозна омраза; проповядва насилие или призовава към война; може да доведе до масови безредици или да причини значителни материални щети на държавата. Основание за забрана за провеждане на публичната проява е и ненавременното подаване на уведомление за нея.
На събранията, митингите и манифестациите гражданите могат свободно да изразяват своите мнения, възгледи, одобрение или неодобрение по въпроси от политически, икономически, социален, културен или от друг характер, е записано изрично в законопроекта. Посочва се също, че гражданите не могат да бъдат преследвани или наказвани за организирането или участието в подобни прояви, както и за изразените от тях мнения, възгледи и отношение, освен ако това не съставлява престъпление или друго правонарушение.
Нарушаването на различните разпоредби на закона ще се наказват с глоба от 500 до 3000 лв., освен ако не съставлява престъпление. /БЛИЦ