Конкурс за заемане длъжносттка директор на националната гишмназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“ в София е обявен на сайта на Министерство на културата.
Това се прави на основание чл. 90, ал. 1 и ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти.<br /> <br /> От създаването на елитната гимназия НГДЕК през 1977 г. неин директор е Гергина Тончева. Тя е родена на 25 декември 1932 г. в с. Садовец, Плевенско. <br /> <br /> Завършва Софийския университет &bdquo;Св. Климент Охридски&ldquo;, със специалност българска филология. <br /> <br /> Учителства в I Немска гимназия &mdash; гр. София като преподавател по български език и литература до 1977 г., когато е поканена да заеме длъжността директор на новосъздадената класическа гимназия (НГДЕК &bdquo;Константин Кирил Философ&ldquo;).&nbsp;В училището, което ръководи, преподава предмета Любословие. <br /> <br /> На 17 май 2003 година е наградена с орден &bdquo;Стара планина&ldquo; за изключителния и&#768; принос към българската култура и образование.<br /> <br /> Гергина Тончева е тазгодишният носител на наградата &bdquo;Проф. Марко Семов&quot;. Призът се дава за награда за ярко присъствие в духовния живот на нацията. <br /> <br /> В&nbsp;обявата на Министерство на културата се посочва на какви изисквания трябва да отговарят кандидатите: да имат висше образование &ndash; образователно-квалификационна степен &bdquo;бакалавър&rdquo; или &bdquo;магистър&rdquo;. Завършеното образование да е от област на висше образование &bdquo;Хуманитарни науки&rdquo; , професионално направление &bdquo;Филология&rdquo;, &bdquo; История&rdquo; или &bdquo;Философия&rdquo; според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002г.; <br /> <br /> да притежават професионален опит в областта на културата или образованието &ndash; минимум 5 години; да владеят чужд език; да притежават компютърни умения; да притежават управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати; да притежават организационна компетентност, а именно способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетни задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях; да познават и прилагат българското законодателство, основните законови и подзаконови нормативни актове в системата на народната просвета; <br /> <br /> да познават и прилагат нормативни и поднормативни актове в системата на народната просвета и образованието по изкуства и култура; да познават структурата и функциите на Министерство на&nbsp; културата и на неговите подразделения; да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.<br /> <br /> Конкурсът да се проведе чрез разглеждане на представените документи и концепции за развитието на НГДЕК &bdquo;Константин-Кирил Философ&rdquo; &ndash; София и събеседване. В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите да представят документи в &bdquo;Човешки ресурси&rdquo;, сред които и концепция за развитието на НГДЕК &bdquo;Константин-Кирил Философ&rdquo; &ndash; София за срок от три години. /БЛИЦ<br />